Κατά Ματθαίον ις’ 1-28 | 07.09.2020 | Σπανός Ιωάννης

Κατά Ματθαίον  Κεφάλαιο ις’ [16]  //  Εδάφια 1-28 1Και προσελθόντες οι Φαρισαίοι και οι Σαδδουκαίοι, πειράζοντες αυτόν εζήτησαν να δείξη εις αυτούς σημείον εκ του ουρανού. 2Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς· Όταν γείνη εσπέρα, λέγετε· Καλωσύνη· διότι κοκκινίζει ο ουρανός· 3και το πρωΐ· Σήμερον χειμών· διότι κοκκινίζει σκυθρωπάζων ο ουρανός. Υποκριταί, το μεν πρόσωπον […]

Δείτε περισσότερα

Προς Εφεσίους Κεφάλαιο α’ [1]  //  Εδάφια 15-23 15Διά τούτο και εγώ, ακούσας την εις τον Κύριον Ιησούν πίστιν σας και την εις πάντας τους αγίους αγάπην,  16δεν παύομαι ευχαριστών τον Θεόν υπέρ υμών, μνημονεύων υμάς εν ταις προσευχαίς μου, 17διά να σας δώση ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο ζ’ [7]  //  Εδάφια 36-50 36Παρεκάλει δε αυτόν εις εκ των Φαρισαίων να φάγη μετ’ αυτού· και εισελθών εις την οικίαν του Φαρισαίου, εκάθησεν εις την τράπεζαν. 37Και ιδού, γυνή τις εν τη πόλει, ήτις ήτο αμαρτωλή, μαθούσα ότι κάθηται εις την τράπεζαν εν τη οικία του Φαρισαίου, έφερεν αλάβαστρον μύρου 38και […]

Δείτε περισσότερα

Ψαλμός ρκα’ 1-8 | 04.09.2020 | Σπανός Γρηγόρης

Ψαλμοί Κεφάλαιο ρκα’ [121]  //  Εδάφια 1-8 1<<Ωδή των Αναβαθμών.>> Υψόνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη· πόθεν θέλει ελθεί η βοήθειά μου; 2Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος τον ουρανόν και την γην. 3Δεν θέλει αφήσει να κλονισθή ο πους σου· ουδέ θέλει νυστάξει ο φυλάττων σε. 4Ιδού, δεν θέλει νυστάξει […]

Δείτε περισσότερα

Β’ Τιμοθέου α’ 1-2 | 02.09.2020 | Κατσιγιάννης Χρήστος

Β’ Τιμοθέου Κεφάλαιο α’ [1]  //  Εδάφια 1-2 1Παύλος, απόστολος Ιησού Χριστού διά θελήματος Θεού κατά την επαγγελίαν της ζωής της εν Χριστώ Ιησού, 2προς Τιμόθεον το αγαπητόν τέκνον· είη χάρις, έλεος, ειρήνη από Θεού Πατρός και Χριστού Ιησού του Κυρίου ημών.

Δείτε περισσότερα