Γένεσις Κεφάλαιο α’ [1]  //  Εδάφια 26-28 26Και είπεν ο θεός, Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ’ εικόνα ημών, καθ’ ομοίωσιν ημών· και ας εξουσιάζη επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των κτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού, έρποντος επί της γης. 27Και εποίησεν ο Θεός […]

Δείτε περισσότερα

Γένεσις Κεφάλαιο β’ [2]  //  Εδάφια 15-24 15Και έλαβε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον και έθεσεν αυτόν εν τω παραδείσω της Εδέμ διά να εργάζηται αυτόν και να φυλάττη αυτόν. 16Προσέταξε δε Κύριος ο Θεός εις τον Αδάμ λέγων, Από παντός δένδρου του παραδείσου ελευθέρως θέλεις τρώγει, 17από δε του ξύλου της γνώσεως του καλού […]

Δείτε περισσότερα

Ρούθ Κεφάλαιο α’ [1]  //  Εδάφια 1-2 1Και εν ταις ημέραις καθ’ ας οι κριταί έκρινον, έγεινε πείνα εν τη γη. Και υπήγεν άνθρωπός τις από Βηθλεέμ Ιούδα να παροικήση εν γη Μωάβ, αυτός και η γυνή αυτού και οι δύο υιοί αυτού. 2Το δε όνομα του ανθρώπου ήτο Ελιμέλεχ, και το όνομα της γυναικός […]

Δείτε περισσότερα

Β’ Τιμοθέου α’ 6-12 | 16.09.2020 | Κατσιγιάννης Χρήστος

Β’ Τιμοθέου Κεφάλαιο α’ [1]  //  Εδάφια 6-12 6Διά την οποίαν αιτίαν σε υπενθυμίζω να αναζωπυρής το χάρισμα του Θεού, το οποίον είναι εν σοι διά της επιθέσεως των χειρών μου·  7διότι δεν έδωκεν εις ημάς ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σωφρονισμού. 8Μη αισχυνθής λοιπόν την μαρτυρίαν του Κυρίου ημών μηδέ […]

Δείτε περισσότερα

Α’ Πέτρου Κεφάλαιο δ’ [4]  //  Εδάφια 7-11 7Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγετε και αγρυπνείτε εις τας προσευχάς· 8προ πάντων δε έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπην, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών· 9γίνεσθε φιλόξενοι εις αλλήλους χωρίς γογγυσμών· 10έκαστος κατά το χάρισμα, το οποίον έλαβεν, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Μάρκον Κεφάλαιο θ’ [9]  //  Εδάφια 14-27 14Και ότε ήλθε προς τους μαθητάς, είδε περί αυτούς όχλον πολύν και γραμματείς κάμνοντας συζητήσεις μετ’ αυτών. 15Και ευθύς πας ο όχλος ιδών αυτόν έγεινεν έκθαμβος και προστρέχοντες ησπάζοντο αυτόν. 16Και ηρώτησε τους γραμματείς· Τι συζητείτε μετ’ αυτών; 17Και αποκριθείς εις εκ του όχλου, είπε· Διδάσκαλε, έφερα […]

Δείτε περισσότερα

Α’ Πέτρου δ’ 10-11 | 11.09.2020 | Δικαίος Κώστας

Α’ Πέτρου Κεφάλαιο δ’ [4]  //  Εδάφια 10-11 10έκαστος κατά το χάρισμα, το οποίον έλαβεν, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους ως καλοί οικονόμοι της πολυειδούς χάριτος του Θεού·  11εάν τις λαλή, ας λαλή ως λαλών λόγια Θεού· εάν τις υπηρετή, ας υπηρετή ως υπηρετών εκ της δυνάμεως, την οποίαν χορηγεί ο Θεός· διά να δοξάζηται […]

Δείτε περισσότερα

Β’ Τιμοθέου α’ 3-6 | 09.09.2020 | Κατσιγιάννης Χρήστος

Β’ Τιμοθέου Κεφάλαιο α’ [1]  //  Εδάφια 3-6 3Ευχαριστώ τον Θεόν, τον οποίον λατρεύω από προγόνων μετά καθαράς συνειδήσεως, ότι αδιαλείπτως σε ενθυμούμαι εν ταις δεήσεσί μου νύκτα και ημέραν, 4επιποθών να σε ίδω, ενθυμούμενος τα δάκρυά σου, διά να εμπλησθώ χαράς, 5ανακαλών εις την μνήμην μου την εν σοι ανυπόκριτον πίστιν, ήτις πρώτον κατώκησεν […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο β’ [2]  //  Εδάφια 1-11 1Και την τρίτην ημέραν έγεινε γάμος εν Κανά της Γαλιλαίας, και ήτο η μήτηρ του Ιησού εκεί. 2Προσεκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις τον γάμον. 3Και επειδή έλειψεν ο οίνος, λέγει η μήτηρ του Ιησού προς αυτόν· Οίνον δεν έχουσι. 4Λέγει προς αυτήν […]

Δείτε περισσότερα

Τελετή Γάμου | Στράτος Τζουνάκης & Σοφία Λογκάκη | 05.09.2020 |

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο β’ [2]  //  Εδάφια 1-11 1Και την τρίτην ημέραν έγεινε γάμος εν Κανά της Γαλιλαίας, και ήτο η μήτηρ του Ιησού εκεί. 2Προσεκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις τον γάμον. 3Και επειδή έλειψεν ο οίνος, λέγει η μήτηρ του Ιησού προς αυτόν· Οίνον δεν έχουσι. 4Λέγει προς αυτήν […]

Δείτε περισσότερα