Β’ Τιμοθέου β’ 3-10 | 30.09.2020 | Κατσιγιάννης Χρήστος

Β’ Τιμοθέου Κεφάλαιο β’ [2]  //  Εδάφια 3-10 3Συ λοιπόν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. 4Ουδείς στρατευόμενος εμπλέκεται εις τας βιωτικάς υποθέσεις, διά να αρέση εις τον στρατολογήσαντα. 5Εάν δε και αγωνίζηταί τις, δεν στεφανούται, εάν νομίμως δεν αγωνισθή. 6Ο κοπιάζων γεωργός πρέπει πρώτος να μεταλαμβάνη από των καρπών. 7Εννόει εκείνα τα οποία λέγω· […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο α’ [1]  //  Εδάφια 1-17 1Βίβλος της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού, υιού του Δαβίδ, υιού του Αβραάμ. 2Ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ, Ισαάκ δε εγέννησε τον Ιακώβ, Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιούδαν και τους αδελφούς αυτού, 3Ιούδας δε εγέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά εκ της Θάμαρ, Φαρές δε εγέννησε τον Εσρώμ, […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Μάρκον Κεφάλαιο ε’ [5]  //  Εδάφια 21-43 21Και αφού ο Ιησούς διεπέρασε πάλιν εν τω πλοίω εις το πέραν, συνήχθη προς αυτόν όχλος πολύς, και ήτο πλησίον της θαλάσσης. 22Και ιδού, έρχεται εις των αρχισυναγώγων, ονόματι Ιάειρος, και ιδών αυτόν πίπτει προς τους πόδας αυτού  23και παρεκάλει αυτόν πολλά, λέγων ότι το θυγάτριόν μου […]

Δείτε περισσότερα

Γνώση της αγάπης του Θεού | Κατσιγιάννης Χρήστος

Προς Εφεσίους Κεφάλαιο γ’ [3]  //  Εδάφια 14 – Κεφάλαιο δ’ [4]  //  Εδάφια 6 14Διά τούτο κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, 15εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανοίς και επί γης ονομάζεται, 16διά να δώση εις εσάς κατά τον πλούτον της δόξης αυτού, να κραταιωθήτε εν δυνάμει […]

Δείτε περισσότερα

Γένεσις Κεφάλαιο β’ [2]  //  Εδάφια 21-25 21Και επέβαλε Κύριος ο Θεός έκστασιν επί τον Αδάμ, και εκοιμήθη· και έλαβε μίαν εκ των πλευρών αυτού και έκλεισε με σάρκα τον τόπον αυτής. 22Και κατεσκεύασε Κύριος ο Θεός την πλευράν, την οποίαν έλαβεν από του Αδάμ, εις γυναίκα και έφερεν αυτήν προς τον Αδάμ. 23Και είπεν […]

Δείτε περισσότερα

Α’ Σαμουήλ Κεφάλαιο α’ [1]  //  Εδάφια 1-17 1Ήτο δε άνθρωπός τις εκ Ραμαθαΐμ-σοφίμ, εκ του όρους Εφραΐμ, και το όνομα αυτού Ελκανά, υιός του Ιεροάμ, υιού Ελιού, υιού Θοού, υιού Σούφ, Εφραθαίος. 2Και είχεν ούτος δύο γυναίκας· το όνομα της μιας Άννα, και το όνομα της δευτέρας Φενίννα· η μεν Φενίννα είχε τέκνα, η […]

Δείτε περισσότερα

Β’ Τιμοθέου Κεφάλαιο α [1]  //  Εδάφια 13 – Κεφάλαιο β’ [4]  //  Εδάφια 2 13Κράτει το υπόδειγμα των υγιαινόντων λόγων, τους οποίους ήκουσας παρ’ εμού, μετά πίστεως και αγάπης της εν Χριστώ Ιησού. 14Την καλήν παρακαταθήκην φύλαξον διά του Πνεύματος του Αγίου του ενοικούντος εν ημίν. 15Εξεύρεις τούτο, ότι με απεστράφησαν πάντες οι εν […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο ιη’ [18]  //  Εδάφια 1-8 1Έλεγε δε και παραβολήν προς αυτούς περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχωνται και να μη αποκάμνωσι,  2λέγων· Κριτής τις ήτο εν τινί πόλει, όστις τον Θεόν δεν εφοβείτο και άνθρωπον δεν εντρέπετο. 3Ήτο δε χήρα τις εν εκείνη τη πόλει και ήρχετο προς αυτόν, λέγουσα· Εκδίκησόν […]

Δείτε περισσότερα

Όχι μόνο με ψωμί! | Κατσιγιάννης Χρήστος

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο δ’ [4]  //  Εδάφια 1-11 1Τότε ο Ιησούς εφέρθη υπό του Πνεύματος εις την έρημον διά να πειρασθή υπό του διαβόλου, 2και νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα και νύκτας τεσσαράκοντα, ύστερον επείνασε. 3Και ελθών προς αυτόν ο πειράζων είπεν· Εάν ήσαι Υιός του Θεού, ειπέ να γείνωσιν άρτοι οι λίθοι ούτοι. 4Ο δε αποκριθείς […]

Δείτε περισσότερα

Ησαΐας Κεφάλαιο ξγ’ [63]  //  Εδάφια 7-19 7Θέλω αναφέρει τους οικτιρμούς του Κυρίου, τας αινέσεις του Κυρίου, κατά πάντα όσα ο Κύριος έκαμεν εις ημάς, και την μεγάλην αγαθότητα προς τον οίκον Ισραήλ, την οποίαν έδειξε προς αυτούς κατά τους οικτιρμούς αυτού και κατά το πλήθος του ελέους αυτού. 8Διότι είπε, Βεβαίως λαός μου είναι […]

Δείτε περισσότερα