Τίτλος: Επειδή μου το λες εσύ, θα ρίξω το δίχτυ μου… Ψαλμοί μβ’ [42]  //  Εδάφια 1-5 1 <<Εις τον πρώτον μουσικόν, Μασχίλ, διά τους υιούς Κορέ.>> Καθώς επιποθεί η έλαφος τους ρύακας των υδάτων, ούτως η ψυχή μου σε επιποθεί, Θεέ. 2 Διψά η ψυχή μου τον Θεόν, τον Θεόν τον ζώντα· πότε θέλω ελθεί […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Λουκάν ιβ’ 35-48 | 27.11.2020 | Λαΐτσας Αλέξανδρος

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο ιβ’ [12]  //  Εδάφια 35-48 35Ας ήναι αι οσφύες σας περιεζωσμέναι και οι λύχνοι καιόμενοι·  36και σεις όμοιοι με ανθρώπους, οίτινες προσμένουσι τον κύριον αυτών, πότε θέλει επιστρέψει εκ των γάμων, διά να ανοίξωσιν ευθύς εις αυτόν όταν έλθη και κρούση. 37Μακάριοι οι δούλοι εκείνοι, τους οποίους ελθών ο κύριος θέλει ευρεί […]

Δείτε περισσότερα

Προς Ρωμαίους ιβ’ 1-21 | 13.11.2020 | Φραγκάκης Μιχάλης

Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο ιβ’ [12]  //  Εδάφια 1-21 1Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, διά των οικτιρμών του Θεού, να παραστήσητε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ήτις είναι η λογική σας λατρεία, 2και μη συμμορφόνεσθε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφόνεσθε διά της ανακαινίσεως του νοός σας, ώστε να δοκιμάζητε τι είναι […]

Δείτε περισσότερα

Τίτλος Η ευλογία Του, σημερα στη ζωή μας! Ψαλμοί Κεφάλαιο ριη’ [118]  //  Εδάφια 1-25 Περικοπή 1Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. 2Ας είπη τώρα ο Ισραήλ, ότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. 3Ας είπη τώρα ο οίκος Ααρών, ότι το έλεος αυτού μένει εις […]

Δείτε περισσότερα

Ψαλμός κζ’ 1-14 | 02.11.2020 | Χάλαρης Κώστας

Ψαλμοί Κεφάλαιο κζ’ [27]  //  Εδάφια 2-11 1<<Ψαλμός του Δαβίδ.>> Ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρία μου· τίνα θέλω φοβηθή; ο Κύριος είναι δύναμις της ζωής μου· από τίνος θέλω δειλιάσει; 2Ότε επλησίασαν επ’ εμέ οι πονηρευόμενοι, διά να καταφάγωσι την σάρκα μου, οι αντίδικοι και οι εχθροί μου, αυτοί προσέκρουσαν και έπεσον. 3Και […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο ιη’ [18]  //  Εδάφια 9-15 Τίτλος: Καύχηση, ο εχθρός της χάρης Περικοπή 9 Εἶπε δὲ καὶ πρὸς τινας, τοὺς θαρροῦντας εἰς ἑαυτοὺς ὅτι εἶναι δίκαιοι καὶ καταφρονοῦντας τοὺς λοιπούς, τὴν παραβολήν ταύτην· 10 Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν διὰ νὰ προσευχηθῶσιν, ὁ εἶς Φαρισαῖος καὶ ὁ ἄλλος τελώνης. 11Ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς […]

Δείτε περισσότερα

Βαθιά θεμελίωση. | Κατσιγιάννης Χρήστος

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο ζ’ [7]  //  Εδάφια 24-27 24Πας λοιπόν όστις ακούει τους λόγους μου τούτους και κάμνει αυτούς, θέλω ομοιώσει αυτόν με άνδρα φρόνιμον, όστις ωκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτραν· 25και κατέβη η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλον εις την οικίαν εκείνην, και δεν έπεσε· διότι […]

Δείτε περισσότερα

Β’ Τιμοθέου Κεφάλαιο δ’ [4]  //  Εδάφια 1-5 1Διαμαρτύρομαι λοιπόν εγώ ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, όστις μέλλει να κρίνη ζώντας και νεκρούς εν τη επιφανεία αυτού και τη βασιλεία αυτού, 2κήρυξον τον λόγον, επίμενε εγκαίρως ακαίρως, έλεγξον, επίπληξον, πρότρεψον, μετά πάσης μακροθυμίας και διδαχής. 3Διότι θέλει ελθεί καιρός ότε δεν θέλουσιν […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Λουκάν δ’ 14-32 | 02.11.2020 | Σπανός Ιωάνης

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο δ’ [4]  //  Εδάφια 14-32 14Και ο Ιησούς υπέστρεψεν εν τη δυνάμει του Πνεύματος εις την Γαλιλαίαν· και εξήλθε φήμη περί αυτού καθ’ όλην την περίχωρον.  15Και αυτός εδίδασκεν εν ταις συναγωγαίς αυτών, δοξαζόμενος υπό πάντων. 16Και ήλθεν εις την Ναζαρέτ, όπου ήτο ανατεθραμμένος, και εισήλθε κατά την συνήθειαν αυτού εις την […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο ιδ’ [13]  //  Εδάφια 15-24 15Εάν με αγαπάτε, τας εντολάς μου φυλάξατε. 16Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα, και θέλει σας δώσει άλλον Παράκλητον, διά να μένη μεθ’ υμών εις τον αιώνα, 17το Πνεύμα της αληθείας, το οποίον ο κόσμος δεν δύναται να λάβη, διότι δεν βλέπει αυτό ουδέ γνωρίζει αυτό· σεις […]

Δείτε περισσότερα