Ψαλμός λδ’ 1-22 | 30.12.2020 | Φραγκάκης Μιχάλης

Ψαλμοί Κεφάλαιο λδ’ [34]  //  Εδάφια 1-22 Θέλω ευλογεί τον Κύριον εν παντί καιρώ· η αίνεσις αυτού θέλει είσθαι διαπαντός εν τω στόματί μου. 2Εις τον Κύριον θέλει καυχάσθαι η ψυχή μου· οι ταπεινοί θέλουσιν ακούσει, και θέλουσι χαρή. 3Μεγαλύνατε τον Κύριον μετ’ εμού, και ας υψώσωμεν ομού το όνομα αυτού. 4Εξεζήτησα τον Κύριον, και […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο α’ [1]  //  Εδάφια 26-38 26Εν δε τω μηνί τω έκτω απεστάλη ο άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού εις πόλιν της Γαλιλαίας ονομαζομένην Ναζαρέτ, 27προς παρθένον ηρραβωνισμένην με άνδρα ονομαζόμενον Ιωσήφ, εξ οίκου Δαβίδ, και το όνομα της παρθένου Μαριάμ. 28Και εισελθών ο άγγελος προς αυτήν, είπε· Χαίρε, κεχαριτωμένη· ο Κύριος μετά […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Λουκάν α΄ 5-38 | 18.12.2020 | Φραγκάκης Μιχάλης

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο α’ [1] // Εδάφια 5-38 5 Ὑπῆρξεν ἐπὶ τῶν ἡμερῶν Ἡρώδου, τοῦ βασιλέως τῆς Ἰουδαίας, ἱερεὺς τις τὸ ὄνομα Ζαχαρίας ἐκ τῆς ἐφημερίας Ἀβιά, καὶ ἡ γυνή αὐτοῦ ἦτο ἐκ τῶν θυγατέρων τοῦ Ἀαρών, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἐλισάβετ. 6 Ἦσαν δὲ ἀμφότεροι δίκαιοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, περιπατοῦντες ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς […]

Δείτε περισσότερα

Ο Ιησούς στην πατρίδα Tου | Κατσιγιάννης Χρήστος

Κατά Λούκαν Κεφάλαιο δ’ [4]  //  Εδάφια 14-32 Ομιλητής: Κατσιγιάννης Χρήστος 14Και ο Ιησούς υπέστρεψεν εν τη δυνάμει του Πνεύματος εις την Γαλιλαίαν· και εξήλθε φήμη περί αυτού καθ’ όλην την περίχωρον.  15Και αυτός εδίδασκεν εν ταις συναγωγαίς αυτών, δοξαζόμενος υπό πάντων. 16Και ήλθεν εις την Ναζαρέτ, όπου ήτο ανατεθραμμένος, και εισήλθε κατά την συνήθειαν […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο κ’ [20] // Εδάφια 19-29 19  Τὸ ἑσπέρας λοιπὸν τῆς ἡμέρας ἐκείνης τῆς πρώτης τῆς ἑβδομάδος, ἐνῷ αἱ θύραι ἦσαν κεκλεισμέναι, ὅπου οἱ μαθηταὶ ἦσαν συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἐστάθη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει πρὸς αὐτούς· Εἰρήνη ὑμῖν. 20  Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν εἰς αὐτοὺς […]

Δείτε περισσότερα

Τίτλος:Ανασυγκρότηση σε νέα ζωή! Εκκλησιαστής Κεφάλαιο ιβ’ [12]  //  Εδάφια 1-14 1Και ενθυμού τον Πλάστην σου εν ταις ημέραις της νεότητός σου· πριν έλθωσιν αι κακαί ημέραι, και φθάσωσι τα έτη εις τα οποία θέλεις ειπεί, Δεν έχω ευχαρίστησιν εις αυτά· 2πριν σκοτισθή ο ήλιος και το φως και σελήνη και οι αστέρες, και επανέλθωσι […]

Δείτε περισσότερα

Τίτλος: Ξεπερνώντας αδιέξοδα Ημερομηνία: 4.12.2020 Έξοδος Κεφάλαιο ιδ’ [14]  //  Εδάφια 10-29 10 Καὶ ὅτε ἐπλησίασεν ὁ Φαραώ, οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ ὕψωσαν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὑτῶν, καὶ ἰδού, οἱ Αἰγύπτιοι ἤρχοντο ὀπίσω αὐτῶν· καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα· καὶ ἀνεβόησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ πρὸς τὸν Κύριον. 11 Καὶ εἶπον πρὸς τὸν Μωϋσῆν, Διότι δὲν ἦσαν μνήματα ἐν Αἰγύπτῳ, […]

Δείτε περισσότερα

Τίτλος: Επειδή μου το λες εσύ, θα ρίξω το δίχτυ μου… Ψαλμοί μβ’ [42]  //  Εδάφια 1-5 1 <<Εις τον πρώτον μουσικόν, Μασχίλ, διά τους υιούς Κορέ.>> Καθώς επιποθεί η έλαφος τους ρύακας των υδάτων, ούτως η ψυχή μου σε επιποθεί, Θεέ. 2 Διψά η ψυχή μου τον Θεόν, τον Θεόν τον ζώντα· πότε θέλω ελθεί […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Λουκάν ιβ’ 35-48 | 27.11.2020 | Λαΐτσας Αλέξανδρος

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο ιβ’ [12]  //  Εδάφια 35-48 35Ας ήναι αι οσφύες σας περιεζωσμέναι και οι λύχνοι καιόμενοι·  36και σεις όμοιοι με ανθρώπους, οίτινες προσμένουσι τον κύριον αυτών, πότε θέλει επιστρέψει εκ των γάμων, διά να ανοίξωσιν ευθύς εις αυτόν όταν έλθη και κρούση. 37Μακάριοι οι δούλοι εκείνοι, τους οποίους ελθών ο κύριος θέλει ευρεί […]

Δείτε περισσότερα