Αποκάλυψις Κεφάλαιο α’ [1]  //  Εδάφια 1-6 1Αποκάλυψις Ιησού Χριστού, την οποίαν έδωκεν εις αυτόν ο Θεός, διά να δείξη εις τους δούλους αυτού όσα πρέπει να γείνωσι ταχέως, και εφανέρωσεν αυτά αποστείλας διά του αγγέλου αυτού εις τον δούλον αυτού Ιωάννην, 2όστις εμαρτύρησε τον λόγον του Θεού και την μαρτυρίαν του Ιησού Χριστού και […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο ιδ’ [14]  //  Εδάφια 22-33 22Και ευθύς ηνάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού να εμβώσιν εις το πλοίον και να υπάγωσι προ αυτού εις το πέραν, εωσού απολύση τους όχλους. 23Και αφού απέλυσε τους όχλους, ανέβη εις το όρος κατ’ ιδίαν διά να προσευχηθή. Και ότε έγεινεν εσπέρα, ήτο μόνος εκεί. 24Το […]

Δείτε περισσότερα

Ψαλμός κγ’ 1-6 | 28.03.2021 | Φραγκάκης Μιχάλης

Ψαλμοί Κεφάλαιο κγ’ [23]  //  Εδάφια 1-6 1<<Ψαλμός του Δαβίδ.>> Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου· δεν θέλω στερηθή ουδενός. 2Εις βοσκάς χλοεράς με ανέπαυσεν· εις ύδατα αναπαύσεως με ωδήγησεν. 3Ηνώρθωσε την ψυχήν μου· με ώδήγησε διά τρίβων δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. 4Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθή κακόν· διότι […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο κα’ [21]  //  Εδάφια 29-36 29Και είπε προς αυτούς παραβολήν· Ίδετε την συκήν και πάντα τα δένδρα. 30Όταν ήδη ανοίξωσι, βλέποντες γνωρίζετε αφ’ εαυτών ότι ήδη το θέρος είναι πλησίον. 31Ούτω και σεις, όταν ίδητε ταύτα γινόμενα, εξεύρετε ότι είναι πλησίον η βασιλεία του Θεού. 32Αληθώς σας λέγω ότι δεν θέλει παρέλθει […]

Δείτε περισσότερα

Αποκάλυψη Κεφάλαιο δ’ [4]  //  Εδάφια 1-11 1Μετά ταύτα είδον, και ιδού, θύρα ανεωγμένη εν τω ουρανώ, και η φωνή η πρώτη, την οποίαν ήκουσα ως σάλπιγγος λαλούσης μετ’ εμού, έλεγεν· Ανάβα εδώ και θέλω σοι δείξει όσα πρέπει να γείνωσι μετά ταύτα. 2Και ευθύς ήλθον εις πνευματικήν έκστασιν· και ιδού, θρόνος έκειτο εν τω […]

Δείτε περισσότερα

Αποκάλυψη  Κεφάλαιο α’ [1]  //  Εδάφια 9-12 9Εγώ ο Ιωάννης, ο και αδελφός σας και συγκοινωνός εις την θλίψιν και εις την βασιλείαν και την υπομονήν του Ιησού Χριστού, ήμην εν τη νήσω τη καλουμένη Πάτμω διά τον λόγον του Θεού και διά την μαρτυρίαν του Ιησού Χριστού. 10Κατά την κυριακήν ημέραν ήλθον εις έκστασιν […]

Δείτε περισσότερα

Προς Φιλήμονα Κεφάλαιο α’ [1]  //  Εδάφια 8-25 8Όθεν, αν και έχω εν Χριστώ πολλήν παρρησίαν να επιτάττω εις σε το πρέπον, 9όμως διά την αγάπην μάλλον σε παρακαλώ, τοιούτος ων ως Παύλος ο γέρων, τώρα δε και δέσμιος του Ιησού Χριστού, 10σε παρακαλώ υπέρ του τέκνου μου, τον οποίον εγέννησα εν τοις δεσμοίς μου, […]

Δείτε περισσότερα

Πράξεις των Αποστόλων Κεφάλαιο θ’ [9]  //  Εδάφια 1-19 1Ο δε Σαύλος, πνέων έτι απειλήν και φόνον κατά των μαθητών του Κυρίου, ήλθε προς τον αρχιερέα  2και εζήτησε παρ’ αυτού επιστολάς εις Δαμασκόν προς τας συναγωγάς, όπως εάν εύρη τινάς εκ της οδού ταύτης, άνδρας τε και γυναίκας, φέρη δεδεμένους εις Ιερουσαλήμ. 3Ενώ δε πορευόμενος […]

Δείτε περισσότερα

Παροιμίες β’ 1-22 | 14.03.2021 | Φραγκάκης Μιχάλης

Παροιμίες Κεφάλαιο β’ [2]  //  Εδάφια 1-22 1Υιέ μου, εάν δεχθής τους λόγους μου και ταμιεύσης τας εντολάς μου παρά σεαυτώ, 2ώστε να προσέξη το ωτίον σου εις την σοφίαν, να κλίνης την καρδίαν σου εις την σύνεσιν· 3και εάν επικαλεσθής την φρόνησιν, και υψώσης την φωνήν σου εις την σύνεσιν· 4εάν ζητήσης αυτήν ως […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Μάρκον ε’ 1-20 | 14.03.2021 | Χάλαρης Κώστας

Κατά Μάρκον Κεφάλαιο ε’ [5]  //  Εδάφια 1-20 1Και ήλθον εις το πέραν της θαλάσσης εις την χώραν των Γαδαρηνών.  2Και ως εξήλθεν εκ του πλοίου, ευθύς απήντησεν αυτόν εκ των μνημείων άνθρωπος έχων πνεύμα ακάθαρτον, 3όστις είχε την κατοικίαν εν τοις μνημείοις, και ουδείς ηδύνατο να δέση αυτόν ουδέ με αλύσεις, 4διότι πολλάκις είχε […]

Δείτε περισσότερα