Κατά Λουκάν Κεφάλαιο κβ’ [22]  //  Εδάφια 39-46 39Και εξελθών υπήγε κατά την συνήθειαν εις το όρος των Ελαιών· ηκολούθησαν δε αυτόν και οι μαθηταί αυτού. 40Αφού δε ήλθεν εις τον τόπον, είπε προς αυτούς· Προσεύχεσθε, διά να μη εισέλθητε εις πειρασμόν. 41Και αυτός εχωρίσθη απ’ αυτών ως λίθου βολήν, και γονατίσας προσηύχετο, 42λέγων· Πάτερ, […]

Δείτε περισσότερα

Αποκάλυψη Κεφάλαιο β’ [2]  //  Εδάφια 8-11 8Και προς τον άγγελον της εκκλησίας των Σμυρναίων γράψον· Ταύτα λέγει ο πρώτος και ο έσχατος, όστις έγεινε νεκρός και έζησεν·  9Εξεύρω τα έργα σου και την θλίψιν και την πτωχείαν· είσαι όμως πλούσιος· και την βλασφημίαν των λεγόντων εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά συναγωγή […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Μάρκον Κεφάλαιο ια’ [11]  //  Εδάφια 11-26 11Και εισήλθεν ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα και εις το ιερόν· και αφού περιέβλεψε πάντα, επειδή η ώρα ήτο ήδη προς εσπέραν, εξήλθεν εις Βηθανίαν μετά των δώδεκα.  12Και τη επαύριον, αφού εξήλθον από Βηθανίας, επείνασε· 13και ιδών μακρόθεν συκήν έχουσαν φύλλα, ήλθεν αν τυχόν εύρη τι εν […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Μάρκον Κεφάλαιο ια’ [11]  //  Εδάφια 1-10 1Και ότε πλησιάζουσιν εις Ιερουσαλήμ εις Βηθφαγή και Βηθανίαν προς το όρος των Ελαιών, αποστέλλει δύο των μαθητών αυτού 2και λέγει προς αυτούς· Υπάγετε εις την κώμην την κατέναντι υμών, και ευθύς εισερχόμενοι εις αυτήν θέλετε ευρεί πωλάριον δεδεμένον, επί του οποίου ουδείς άνθρωπος εκάθησε· λύσατε αυτό […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο ιη’ [18]  //  Εδάφια 31-43 31Παραλαβών δε τους δώδεκα, είπε προς αυτούς· Ιδού, αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα, και θέλουσιν εκτελεσθή πάντα τα γεγραμμένα διά των προφητών εις τον Υιόν του ανθρώπου. 32Διότι θέλει παραδοθή εις τα έθνη και θέλει εμπαιχθή και υβρισθή και εμπτυσθή, 33και μαστιγώσαντες θέλουσι θανατώσει αυτόν, και τη τρίτη ημέρα […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο κβ’ [22]  //  Εδάφια 1-32 1Επλησίαζε δε η εορτή των αζύμων, λεγομένη Πάσχα. 2Και εζήτουν οι αρχιερείς και οι γραμματείς το πως να θανατώσωσιν αυτόν διότι φοβούντο τον λαόν. 3Εισήλθε δε ο Σατανάς εις τον Ιούδαν τον επονομαζόμενον Ισκαριώτην, όντα εκ του αριθμού των δώδεκα, 4και υπήγε και συνελάλησε μετά των αρχιερέων […]

Δείτε περισσότερα

Αποκάλυψη  Κεφάλαιο β’ [2]  //  Εδάφια 1-7 1Προς τον άγγελον της εκκλησίας της Εφέσου γράψον. Ταύτα λέγει ο κρατών τους επτά αστέρας εν τη δεξιά αυτού, ο περιπατών εν μέσω των επτά λυχνιών των χρυσών· 2Εξεύρω τα έργα σου και τον κόπον σου και την υπομονήν σου, και ότι δεν δύνασαι να υποφέρης τους κακούς, […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Λουκάν ιζ’ 11-19| 18.04.2021 | Λαΐτσας Αλέξανδρος

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο ιζ’ [17]  //  Εδάφια 11-19 11Και ότε αυτός επορεύετο εις την Ιερουσαλήμ, διέβαινε διά μέσου της Σαμαρείας και Γαλιλαίας. 12Και ενώ εισήρχετο εις τινά κώμην, απήντησαν αυτόν δέκα άνθρωποι λεπροί, οίτινες εστάθησαν μακρόθεν, 13και αυτοί ύψωσαν φωνήν, λέγοντες· Ιησού, Επιστάτα, ελέησον ημάς. 14Και ιδών είπε προς αυτούς· Υπάγετε και δείξατε εαυτούς εις […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Ιωάννην ε’ 1-14 | 18.04.2021 | Φραγκάκης Μιχάλης

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο ε’ [5]  //  Εδάφια 1-14 1Ιδών δε τους όχλους, ανέβη εις το όρος και αφού εκάθησε, προσήλθον προς αυτόν οι μαθηταί αυτού, 2και ανοίξας το στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς, λέγων. 3Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, διότι αυτών είναι η βασιλεία των ουρανών. 4Μακάριοι οι πενθούντες, διότι αυτοί θέλουσι παρηγορηθή. 5Μακάριοι οι πραείς, […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Μάρκον  Κεφάλαιο ι’ [10]  //  Εδάφια 32-45 2Ήσας δε εν τη οδώ αναβαίνοντες εις Ιεροσόλυμα· και ο Ιησούς προεπορεύετο αυτών, και εθαύμαζον και ακολουθούντες εφοβούντο. Και παραλαβών πάλιν τους δώδεκα, ήρχισε να λέγη προς αυτούς τα μέλλοντα να συμβώσιν εις αυτόν, 33ότι ιδού, αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θέλει παραδοθή εις […]

Δείτε περισσότερα