Προς Τίτον β’ 1-5 | 03.2.2021 | Κατσιγιάννης Χρήστος

Προς Τίτον
Κεφάλαιο β’ [2]  //  Εδάφια 1-5

1Συ όμως λάλει όσα πρέπουσιν εις την υγιαίνουσαν διδασκαλίαν.
2Οι γέροντες να ήναι άγρυπνοι, σεμνοί, σώφρονες, υγιαίνοντες εν τη πίστει, τη αγάπη, τη υπομονή.
3Αι γραίαι ωσαύτως να έχωσι τρόπον ιεροπρεπή, μη κατάλαλοι, μη δεδουλωμέναι εις πολλήν οινοποσίαν, να ήναι διδάσκαλοι των καλών,
4διά να νουθετώσι τας νέας να ήναι φίλανδροι, φιλότεκνοι,
5σώφρονες, καθαραί, οικοφύλακες, αγαθαί, ευπειθείς εις τους ιδίους αυτών άνδρας, διά να μη βλασφημήται ο λόγος του Θεού.