Πίστη, ελπίδα, αγάπη. Μόνο αυτά! | Κατσιγιάννης Χρήστος

Α’ Κορινθίους
Κεφάλαιο ιγ’ [13]  //  Εδάφια 8-13

8Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει· τα άλλα όμως, είτε προφητείαι είναι, θέλουσι καταργηθή· είτε γλώσσαι, θέλουσι παύσει· είτε γνώσις, θέλει καταργηθή.
9Διότι κατά μέρος γινώσκομεν και κατά μέρος προφητεύομεν·
10όταν όμως έλθη το τέλειον, τότε το κατά μέρος θέλει καταργηθή.
11Ότε ήμην νήπιος, ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος εσυλλογιζόμην· ότε όμως έγεινα ανήρ, κατήργησα τα του νηπίου.
12Διότι τώρα βλέπομεν διά κατόπτρου αινιγματωδώς, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον· τώρα γνωρίζω κατά μέρος, τότε δε θέλω γνωρίσει καθώς και εγνωρίσθην.
13Τώρα δε μένει πίστις, ελπίς, αγάπη, τα τρία ταύτα. μεγαλητέρα δε τούτων είναι η αγάπη.