Κατά Ματθαίον ια’ 28-30 | 10.04.2020 | Μαρτσέλος Ζήσης

Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο
Κεφάλαιο ια’ [11]  //  Εδάφια 28-30

28 Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει.
29 Άρατε τον ζυγόν μου εφ’ υμάς και μάθετε απ’ εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδίαν, και θέλετε ευρεί ανάπαυσιν εν ταις ψυχαίς υμών·
30 διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίον μου ελαφρόν.