Κατά Μάρκον ιγ’ 33 | 23.05.2021 | Φραγκάκης Μιχάλης

Κατά Μάρκον 
Κεφάλαιο ιγ’ [13]  //  Εδάφια 33

33Άλλην παραβολήν είπε προς αυτούς· Ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών με προζύμιον, το οποίον λαβούσα γυνή ενέκρυψεν εις τρία μέτρα αλεύρου, εωσού έγεινεν όλον ένζυμον.