Αποκάλυψη  Κεφάλαιο ιβ’ [12]  //  Εδάφια 10-17 10Καὶ ἤκουσα φωνήν μεγάλην λέγουσαν ἐν τῷ οὐρανῷ· Τώρα ἔγεινεν ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, διότι κατερρίφθη ὁ κατήγορος τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, ὁ κατηγορῶν αὐτοὺς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἡμέραν καὶ νύκτα.11Καὶ αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ […]

Δείτε περισσότερα

Ησαΐας λ’ 1-26 | 17.9.2021 | Καραΐσκος Θοδωρής

Ησαΐας  Κεφάλαιο λ’ [30]  //  Εδάφια 1-26 1Οὐαὶ εἰς τὰ ἀποστατήσαντα τέκνα, λέγει Κύριος, τὰ ὁποῖα λαμβάνουσι βουλήν, πλήν οὐχὶ παρ᾿ ἐμοῦ· καὶ τὰ ὁποῖα κάμνουσι συνθήκας, πλήν οὐχὶ διὰ τοῦ πνεύματός μου, διὰ νὰ προσθέσωσιν ἁμαρτίαν εἰς ἁμαρτίαν·2τὰ ὁποῖα ὑπάγουσι διὰ νὰ καταβῶσιν εἰς Αἴγυπτον, καὶ δὲν ἐρωτῶσι τὸ στόμα μου, διὰ νὰ ἐνδυναμωθῶσι […]

Δείτε περισσότερα

Αποκάλυψη ιγ’ 8-14 | 29.09.2021 | Κατσιγιάννης Χρήστος

Αποκάλυψη  Κεφάλαιο ιγ’ [13]  //  Εδάφια 8-14 8 Καὶ θέλουσι προσκυνήσει αὐτὸ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, τῶν ὁποίων τὰ ὀνόματα δὲν ἐγράφησαν ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ Ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 9Ὅστις ἔχει τίον, ἄς ἀκούσῃ.10Ὅστις φέρει εἰς αἰχμαλωσίαν, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει. Ὅστις φονεύσῃ μὲ μάχαιραν, πρέπει αὐτὸς νὰ φονευθῇ […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Ιωάννη Κεφάλαιο κα’ [21]  //  Εδάφια 1-25 1Μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ὁ Ἰησοῦς εἰς τοὺς μαθητὰς ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος· ἐφανέρωσε δὲ οὕτως. 2Ἦσαν ὁμοῦ Σίμων Πέτρος καὶ Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος καὶ Ναθαναήλ ὁ ἀπὸ Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ἄλλοι δύο ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 3Λέγει […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Λουκάν ιη’ 1-8 | 26.09.2021 | Κατσιγιάννης Χρήστος

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο ιη’ [18]  //  Εδάφια 1-8 1Ἔλεγε δὲ καὶ παραβολήν πρὸς αὐτοὺς περὶ τοῦ ὅτι πρέπει πάντοτε νὰ προσεύχωνται καὶ νὰ μή ἀποκάμνωσι, 2λέγων· Κριτής τις ἦτο ἐν τινι πόλει, ὅστις τὸν Θεὸν δὲν ἐφοβεῖτο καὶ ἄνθρωπον δὲν ἐντρέπετο.3Ἦτο δὲ χήρα τις ἐν ἐκείνῃ τῇ πόλει καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτόν, λέγουσα· Ἐκδίκησόν με […]

Δείτε περισσότερα

Παροιμίες δ΄ 1-13 | 24.09.2021 | Περάκης Δημήτρης

Παροιμίες  Κεφάλαιο δ’ [4]  //  Εδάφια 1-13 1Ἀκούσατε, τέκνα, παιδείαν πατρός, καὶ προσέχετε νὰ μάθητε σύνεσιν.2Διότι δίδω εἰς ἐσᾶς καλήν διδασκαλίαν· μή ἐγκαταλίπητε τὸν νόμον μου.3Διότι καὶ ἐγὼ ἐστάθην υἱὸς τοῦ πατρὸς μου, ἀγαπητὸς καὶ μονογενής ἐνώπιον τῆς μητρὸς μου· 4καὶ μὲ ἐδίδασκε καὶ μοὶ ἔλεγεν, Ἄς κρατῇ ἡ καρδία σου τοὺς λόγους μου· φύλαττε […]

Δείτε περισσότερα

Αποκάλυψη ιγ’ 1-7 | 22.09.2021 | Κατσιγιάννης Χρήστος

Αποκάλυψη Κεφάλαιο ιγ’ [13]  //  Εδάφια 1-7 1Καὶ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης· καὶ εἶδον θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς θαλάσσης, τὸ ὁποῖον εἶχε κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὑτοῦ δέκα διαδήματα καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὑτοῦ ὄνομα βλασφημίας.2Καὶ τὸ θηρίον, τὸ ὁποῖον εἶδον, ἦτο ὅμοιον μὲ πάρδαλιν, καὶ οἱ πόδες […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Μάρκον α’ 1-20 | 12.09.2021 | Κατσιγιάννης Χρήστος

Κατά Μάρκον Κεφάλαιο α’ [1]  //  Εδάφια 1-20 1Ἀρχή τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. 2Καθὼς εἶναι γεγραμμένον ἐν τοῖς προφήταις· Ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὅστις θέλει κατασκευάσει τὴν ὁδὸν σου ἔμπροσθέν σου·3Φωνή βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν τοῦ Κυρίου, εὐθείας κάμετε τὰς τρίβους αὐτοῦ. 4Ἦτο […]

Δείτε περισσότερα

Προς Κολοσσαείς α’ 11-14 | 10.09.2021 | Πιτσούνης Νικος

Προς Κολοσσαείς Κεφάλαιο α’ [1]  //  Εδάφια 11-14 11ἐνδυναμούμενοι ἐν πάσῃ δυνάμει κατὰ τὸ κράτος τῆς δόξης αὐτοῦ εἰς πᾶσαν ὑπομονήν καὶ μακροθυμίαν,12μετὰ χαρᾶς εὐχαριστοῦντες τὸν Πατέρα, ὅστις ἔκαμεν ἡμᾶς ἀξίους τῆς μερίδος τοῦ κλήρου τῶν ἁγίων ἐν τῷ φωτί, 13ὅστις ἠλευθέρωσεν ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐξουσίας τοῦ σκότους καὶ μετέφερεν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ ἀγαπητοῦ […]

Δείτε περισσότερα

Αποκάλυψη ιβ’ 1-9 | 08.09.2021 | Κατσιγιάννης Χρήστος

Αποκάλυψη  Κεφάλαιο ιβ’ [12]  //  Εδάφια 1-9 1Καὶ σημεῖον μέγα ἐφάνη ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνή ἐνδεδυμένη τὸν ἥλιον, καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα, 2καὶ ἔγκυος οὖσα ἔκραζε κοιλοπονοῦσα καὶ βασανιζομένη διὰ νὰ γεννήσῃ. 3Καὶ ἐφάνη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδού, δράκων μέγας κόκκινος, […]

Δείτε περισσότερα