Προς Εφεσίους Κεφάλαιο ς’ [6]  //  Εδάφια 10-24 10Τὸ λοιπόν, ἀδελφοὶ μου, ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ.11Ἐνδύθητε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, διὰ νὰ δυνηθῆτε νὰ σταθῆτε ἐναντίον εἰς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου· 12διότι δὲν εἶναι ἡ πάλη ἡμῶν ἐναντίον εἰς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλ᾿ ἐναντίον εἰς τὰς ἀρχάς, ἐναντίον εἰς […]

Δείτε περισσότερα

Προς Εφεσίους Κεφάλαιο δ’ [4]  //  Εδάφια 1-32 1Σᾶς παρακαλῶ λοιπὸν ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ νὰ περιπατήσητε ἀξίως τῆς προσκλήσεως, καθ᾿ ἥν προσεκλήθητε, 2μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πραότητος, μετὰ μακροθυμίας, ὑποφέροντες ἀλλήλους ἐν ἀγάπῃ,3σπουδάζοντες νὰ διατηρῆτε τὴν ἑνότητα τοῦ Πνεύματος διὰ τοῦ συνδέσμου τῆς εἰρήνης.4Ἕν σῶμα καὶ ἕν Πνεῦμα, καθὼς καὶ προσεκλήθητε μὲ μίαν […]

Δείτε περισσότερα

Προς Εφεσίους Κεφάλαιο β’ [2]  //  Εδάφια 1-10 1Καὶ ἐσᾶς ὄντας νεκροὺς διὰ τὰς παραβάσεις καὶ τὰς ἁμαρτίας ἐζωοποίησεν,2εἰς τὰς ὁποίας περιεπατήσατέ ποτε κατὰ τὸ πολίτευμα τοῦ κόσμου τούτου, κατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος, τοῦ πνεύματος τὸ ὁποῖον ἐνεργεῖ τὴν σήμερον εἰς τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας·3μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἡμεῖς πάντες ἀνεστράφημέν ποτε […]

Δείτε περισσότερα

Γνώση της αγάπης του Θεού | Κατσιγιάννης Χρήστος

Προς Εφεσίους Κεφάλαιο γ’ [3]  //  Εδάφια 14 – Κεφάλαιο δ’ [4]  //  Εδάφια 6 14Διά τούτο κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, 15εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανοίς και επί γης ονομάζεται, 16διά να δώση εις εσάς κατά τον πλούτον της δόξης αυτού, να κραταιωθήτε εν δυνάμει […]

Δείτε περισσότερα

Προς Εφεσίους Κεφάλαιο α’ [1]  //  Εδάφια 15-23 15Διά τούτο και εγώ, ακούσας την εις τον Κύριον Ιησούν πίστιν σας και την εις πάντας τους αγίους αγάπην,  16δεν παύομαι ευχαριστών τον Θεόν υπέρ υμών, μνημονεύων υμάς εν ταις προσευχαίς μου, 17διά να σας δώση ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, […]

Δείτε περισσότερα

Προς Εφεσίους ς’ 10-24 | 12.08.2020 | Φραγκάκης Μιχάλης

Προς Εφεσίους Κεφάλαιο ς’ [6]  //  Εδάφια 10-24 10Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούσθε εν Κυρίω και εν τω κράτει της ισχύος αυτού. 11Ενδύθητε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε να σταθήτε εναντίον εις τας μεθοδείας του διαβόλου· 12διότι δεν είναι η πάλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλ’ εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον […]

Δείτε περισσότερα