Έχετε πίστη Θέου! | 30.10.2020 | Γκοτσόπουλος Νίκος

Κατά Μάρκον Κεφάλαιο ια’ [11]  //  Εδάφια 22-26 22Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς, λέγει πρὸς αὐτούς· Ἔχετε πίστιν Θεοῦ. 23Διότι ἀληθῶς σᾶς λέγω ὅτι ὅστις εἴπῃ πρὸς τὸ ὄρος τοῦτο, Σηκώθητε καὶ ῥίφθητι εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ δὲν διστάσῃ ἐν τῇ καρδίᾳ αὑτοῦ, ἀλλὰ πιστεύσῃ ὅτι ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα λέγει γίνονται, θέλει γείνει εἰς αὐτὸν ὅ, […]

Δείτε περισσότερα

Β’ Τιμοθέου Κεφάλαιο γ’ [3]  //  Εδάφια 10-17 10Συ όμως παρηκολούθησας την διδασκαλίαν μου, την διαγωγήν, την πρόθεσιν, την πίστιν, την μακροθυμίαν, την αγάπην, την υπομονήν, 11τους διωγμούς, τα παθήματα, οποία μοι συνέβησαν εν Αντιοχεία, εν Ικονίω, εν Λύστροις· οποίους διωγμούς υπέφερα, και εκ πάντων με ηλευθέρωσεν ο Κύριος. 12Και πάντες δε οι θέλοντες να […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο ια’ [11]  //  Εδάφια 1-27 1Ήτο δε τις ασθενής Λάζαρος από Βηθανίας, εκ της κώμης της Μαρίας και Μάρθας της αδελφής αυτής. 2Η δε Μαρία ήτο η αλείψασα τον Κύριον με μύρον και σπογγίσασα τους πόδας αυτού με τας τρίχας αυτής, της οποίας ο αδελφός Λάζαρος ησθένει. 3Απέστειλαν λοιπόν αι αδελφαί προς […]

Δείτε περισσότερα

Ησαΐας Κεφάλαιο νγ’ [53]  //  Εδάφια 1-12 1Τις επίστευσεν εις το κήρυγμα ημών; και ο βραχίων του Κυρίου εις τίνα απεκαλύφθη;  2διότι ανέβη ενώπιον αυτού ως τρυφερόν φυτόν και ως ρίζα από ξηράς γής· δεν έχει είδος ουδέ κάλλος· και είδομεν αυτόν και δεν είχεν ώραιότητα ώστε να επιθυμώμεν αυτόν. 3Καταπεφρονημένος και απερριμμένος υπό των […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Μάρκον Κεφάλαιο ι’ [10]  //  Εδάφια 17-31 17Ενώ δε εξήρχετο εις την οδόν, έδραμέ τις και γονυπετήσας έμπροσθεν αυτού, ηρώτα αυτόν· Διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάμω διά να κληρονομήσω ζωήν αιώνιον;  18Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν· Τι με λέγεις αγαθόν; Ουδείς αγαθός ειμή εις, ο Θεός. 19Τας εντολάς εξεύρεις· Μη μοιχεύσης, Μη φονεύσης, […]

Δείτε περισσότερα

Χρονικών Β’ ιη΄ 1-34 | 23.10.2020 | Χάλαρης Κώστας

Χρονικών Β’ Κεφάλαιο ιη’ [18]  //  Εδάφια 1-34 1Και είχεν ο Ιωσαφάτ πλούτον και δόξαν πολλήν· και εσυμπενθέρευσε μετά του Αχαάβ. 2Μετά δε χρόνους κατέβη προς τον Αχαάβ εις την Σαμάρειαν Και έσφαξεν ο Αχαάβ πρόβατα και βόας εν αφθονία δι’ αυτόν και διά τον λαόν τον μετ’ αυτού, και κατέπεισεν αυτόν να συναναβή εις […]

Δείτε περισσότερα

Β’ Τιμοθέου Κεφάλαιο γ’ [3]  //  Εδάφια 1-9 1Γίνωσκε δε τούτο, ότι εν ταις εσχάταις ημέραις θέλουσιν ελθεί καιροί κακοί· 2διότι θέλουσιν είσθαι οι άνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς εις τους γονείς, αχάριστοι, ανόσιοι, 3άσπλαγχνοι, αδιάλλακτοι, συκοφάνται, ακρατείς, ανήμεροι, αφιλάγαθοι, 4προδόται, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μάλλον παρά φιλόθεοι, 5έχοντες μεν μορφήν ευσεβείας, ηρνημένοι δε […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο ιδ’ [14]  //  Εδάφια 1-17 1Ας μη ταράττηται η καρδία σας· πιστεύετε εις τον Θεόν, και εις εμέ πιστεύετε. 2Εν τη οικία του Πατρός μου είναι πολλά οικήματα· ει δε μη, ήθελον σας ειπεί· υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον· 3και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει […]

Δείτε περισσότερα

Προς Εβραίους Κεφάλαιο ιβ’ [12]  //  Εδάφια 1-2 1Λοιπόν και ημείς, περικυκλωμένοι όντες υπό τοσούτου νέφους μαρτύρων, ας απορρίψωμεν παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσαν ημάς αμαρτίαν, και ας τρέχωμεν μεθ’ υπομονής τον προκείμενον εις ημάς αγώνα, 2αποβλέποντες εις τον Ιησούν, τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεως, όστις υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο α’ [1]  //  Εδάφια 24-33 24Το δε πλοίον ήτο ήδη εν τω μέσω της θαλάσσης, βασανιζόμενον υπό των κυμάτων· διότι ήτο εναντίος ο άνεμος. 25Εν δε τη τετάρτη φυλακή της νυκτός υπήγε προς αυτούς ο Ιησούς, περιπατών επί την θάλασσαν. 26Και ιδόντες αυτόν οι μαθηταί επί την θάλασσαν περιπατούντα, εταράχθησαν, λέγοντες ότι […]

Δείτε περισσότερα