Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο ζ’ [7]  //  Εδάφια 13-27 13Εισέλθετε διά της στενής πύλης· διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός η φέρουσα εις την απώλειαν, και πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δι’ αυτής. 14Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η φέρουσα εις την ζωήν, και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν. 15Προσέχετε […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο ε’ [5]  //  Εδάφια 1-16 1Μετά ταύτα ήτο εορτήν των Ιουδαίων, και ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. 2Είναι δε εν τοις Ιεροσολύμοις πλησίον της προβατικής πύλης κολυμβήθρα, η επονομαζομένη Εβραϊστί Βηθεσδά, έχουσα πέντε στοάς. 3Εν ταύταις κατέκειτο πλήθος πολύ των ασθενούντων, τυφλών, χωλών, ξηρών, οίτινες περιέμενον την κίνησιν του ύδατος. 4Διότι άγγελος […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Λουκάν ιθ’ 1-27 | 30.05.2021 | Χάλαρης Κώστας

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο ιθ’ [19]  //  Εδάφια 1-27 1Και εισελθών διήρχετο την Ιεριχώ· 2και ιδού, άνθρωπος ονομαζόμενος Ζακχαίος, όστις ήτο αρχιτελώνης, και ούτος ήτο πλούσιος, 3και εζήτει να ίδη τον Ιησούν τις είναι, και δεν ηδύνατο διά τον όχλον, διότι ήτο μικρός το ανάστημα. 4και δραμών εμπρός ανέβη επί συκομορέαν διά να ίδη αυτόν· επειδή […]

Δείτε περισσότερα

Πράξεις των Αποστόλων Κεφάλαιο ια’ [11]  //  Εδάφια 1-18 1Ανέβαινον δε ομού ο Πέτρος και Ιωάννης εις το ιερόν κατά την ώραν της προσευχής την εννάτην. 2Και άνθρωπός τις χωλός υπάρχων εκ κοιλίας μητρός αυτού εβαστάζετο, τον οποίον έθετον καθ’ ημέραν προς την θύραν του ιερού την λεγομένην Ωραίαν, διά να ζητή ελεημοσύνην παρά των […]

Δείτε περισσότερα

Ιησούς του Ναυή Κεφάλαιο α’ [1]  //  Εδάφια 1-18 1Και μετά την τελευτήν του Μωϋσέως του δούλου του Κυρίου, είπε Κύριος προς Ιησούν τον υιόν του Ναυή, τον υπηρέτην του Μωϋσέως, λέγων,  2Μωϋσής ο θεράπων μου ετελεύτησε· τώρα λοιπόν σηκωθείς διάβηθι τον Ιορδάνην τούτον, συ και πας ο λαός ούτος, προς την γην την οποίαν […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο κα’ [21]  //  Εδάφια 15-25 15Αφού λοιπόν εγευμάτισαν, λέγει προς τον Σίμωνα Πέτρον ο Ιησούς· Σίμων Ιωνά, αγαπάς με περισσότερον τούτων; Λέγει προς αυτόν· Ναι, Κύριε, συ εξεύρεις ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν· Βόσκε τα αρνία μου. 16Λέγει προς αυτόν πάλιν δευτέραν φοράν· Σίμων Ιωνά, αγαπάς με; Λέγει προς αυτόν· Ναι, […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Ιωαννην Κεφάλαιο κα’ [21]  //  Εδάφια 1-14 1Μετά ταύτα εφανέρωσεν εαυτόν πάλιν ο Ιησούς εις τους μαθητάς επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος· εφανέρωσε δε ούτως. 2Ήσας ομού Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλ ο από Κανά της Γαλιλαίας, και οι υιοί του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο εκ των μαθητών αυτού. 3Λέγει […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Μάρκον  Κεφάλαιο ιγ’ [13]  //  Εδάφια 33 33Άλλην παραβολήν είπε προς αυτούς· Ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών με προζύμιον, το οποίον λαβούσα γυνή ενέκρυψεν εις τρία μέτρα αλεύρου, εωσού έγεινεν όλον ένζυμον.

Δείτε περισσότερα

Προς Εβραίους ιβ’ 1-3| 21.05.2021 | Αυγουστίν

Προς Εβραίους Κεφάλαιο ιβ’ [12]  //  Εδάφια 1-3 1Λοιπόν και ημείς, περικυκλωμένοι όντες υπό τοσούτου νέφους μαρτύρων, ας απορρίψωμεν παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσαν ημάς αμαρτίαν, και ας τρέχωμεν μεθ’ υπομονής τον προκείμενον εις ημάς αγώνα, 2αποβλέποντες εις τον Ιησούν, τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεως, όστις υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν […]

Δείτε περισσότερα