Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο θ’ [9]  //  Εδάφια 2-13 2 Και ιδού, έφερον προς αυτόν παραλυτικόν κείμενον επί κλίνης· και ιδών ο Ιησούς την πίστιν αυτών, είπε προς τον παραλυτικόν· Θάρρει, τέκνον· συγκεχωρημέναι είναι εις σε αι αμαρτίαι σου. 3 Και ιδού, τινές εκ των γραμματέων είπον καθ’ εαυτούς· Ούτος βλασφημεί. 4 Και ιδών ο Ιησούς […]

Δείτε περισσότερα

Πράξεις των Αποστόλων Κεφάλαιο α’ [1]  //  Εδάφια 1-11 1 Τον μεν πρώτον λόγον έκαμον, ω Θεόφιλε, περί πάντων όσα ήρχισεν ο Ιησούς να κάμνη και να διδάσκη, 2 μέχρι της ημέρας καθ’ ην ανελήφθη, αφού διά Πνεύματος Αγίου έδωκεν εντολάς εις τους αποστόλους, τους οποίους εξέλεξεν· 3 εις τους οποίους και εφανέρωσεν εαυτόν ζώντα […]

Δείτε περισσότερα

A’ Τιμοθέου Κεφάλαιο α’ [1]  //  Εδάφια 5-11 5 το δε τέλος της παραγγελίας είναι αγάπη εκ καθαράς καρδίας και συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου, 6 από των οποίων αποπλανηθέντες τινές εξετράπησαν εις ματαιολογίαν. 7 Θέλοντες να ήναι νομοδιδάσκαλοι, ενώ δεν νοούσιν ούτε όσα λέγουσιν ούτε περί τίνων διϊσχυρίζονται. 8 Εξεύρομεν δε ότι ο νόμος […]

Δείτε περισσότερα

Ψαλμός ριη’ | 27.05.2020 | Βενιέρης Δημήτρης

Ψαλμοί Κεφάλαιο ριη’ [118]  //  Εδάφια 1-29 1 Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. 2 Ας είπη τώρα ο Ισραήλ, ότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. 3 Ας είπη τώρα ο οίκος Ααρών, ότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. 4 Ας είπωσι τώρα […]

Δείτε περισσότερα

Προς Φιλιππησίους Κεφάλαιο β’ [2]  //  Εδάφια 1-18 1 Εάν λοιπόν υπάρχη τις παρηγορία εν Χριστώ ή τις παραμυθία αγάπης, ή τις κοινωνία Πνεύματος ή σπλάγχνα τινά και οικτιρμοί, 2 κάμετε πλήρη την χαράν μου, να φρονήτε το αυτό, έχοντες την αυτήν αγάπην, όντες ομόψυχοι και ομόφρονες, 3 μη πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή κενοδοξίας, αλλ’ […]

Δείτε περισσότερα

Ησαϊας Κεφάλαιο μ’ [40]  //  Εδάφια 27-31 27 Διά τι λέγεις, Ιακώβ, και λαλείς, Ισραήλ, Η οδός μου είναι κεκρυμμένη από του Κυρίου και η κρίσις μου παραμελείται υπό του Θεού μου; 28 Δεν εγνώρισας; δεν ήκουσας, ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο Ποιητής των άκρων της γης, δεν ατονεί και δεν αποκάμνει; δεν εξιχνιάζεται […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο Κεφάλαιο ιη’ [18]  //  Εδάφια 1-8 1 Έλεγε δε και παραβολήν προς αυτούς περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχωνται και να μη αποκάμνωσι, 2 λέγων· Κριτής τις ήτο εν τινί πόλει, όστις τον Θεόν δεν εφοβείτο και άνθρωπον δεν εντρέπετο. 3 Ήτο δε χήρα τις εν εκείνη τη πόλει και ήρχετο προς αυτόν, […]

Δείτε περισσότερα

Επιστολή Ιακώβου Κεφάλαιο ε’ [5]  //  Εδάφια 7-11 7 Μακροθυμήσατε λοιπόν, αδελφοί, έως της παρουσίας του Κυρίου. Ιδού, ο γεωργός περιμένει τον πολύτιμον καρπόν της γης και μακροθυμεί δι’ αυτόν, εωσού λάβη βροχήν πρώϊμον και όψιμον· 8 μακροθυμήσατε και σεις, στηρίξατε τας καρδίας σας, διότι η παρουσία του Κυρίου επλησίασε. 9 Μη στενάζετε κατ’ αλλήλων, […]

Δείτε περισσότερα

Ιωνάς γ’ 1-10 | 22.05.2020 | Κοροβέσης Ηλίας

Ιωνάς Κεφάλαιο γ’ [3]  //  Εδάφια 1-10 1 Και έγεινε λόγος Κυρίου προς Ιωνάν εκ δευτέρου, λέγων, 2 Σηκώθητι, ύπαγε εις Νινευή, την πόλιν την μεγάλην, και κήρυξον προς αυτήν το κήρυγμα, το οποίον εγώ λαλώ προς σε. 3 Και εσηκώθη ο Ιωνάς και υπήγεν εις Νινευή κατά τον λόγον του Κυρίου. Η δε Νινευνή […]

Δείτε περισσότερα

A’ Τιμοθέου Κεφάλαιο α’ [1]  //  Εδάφια 1-4 1 Παύλος, απόστολος Ιησού Χριστού, κατ’ επιταγήν Θεού του Σωτήρος ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού της ελπίδος ημών, 2 προς Τιμόθεον, το γνήσιον τέκνον εις την πίστιν· είη χάρις, έλεος, ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Χριστού Ιησού του Κυρίου ημών. 3 Καθώς σε παρεκάλεσα απερχόμενος εις […]

Δείτε περισσότερα