Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο Κεφάλαιο ιγ’ [13]  //  Εδάφια 31-38 31 Ότε λοιπόν εξήλθε, λέγει ο Ιησούς· Τώρα εδοξάσθη ο Υιός του άνθρώπου, και ο Θεός εδοξάσθη εν αυτώ. 32 Εάν ο Θεός εδοξάσθη εν αυτώ, και ο Θεός θέλει δοξάσει αυτόν εν εαυτώ και ευθύς θέλει δοξάσει αυτόν. 33 Τεκνία, έτι ολίγον είμαι μεθ’ υμών. Θέλετε […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Λουκάν ιζ’ 11-19 | 31.03.2020 | Σπανός Ιωάννης

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο Κεφάλαιο ιζ’ [17]  //  Εδάφια 11-19 11 Και ότε αυτός επορεύετο εις την Ιερουσαλήμ, διέβαινε διά μέσου της Σαμαρείας και Γαλιλαίας. 12 Και ενώ εισήρχετο εις τινά κώμην, απήντησαν αυτόν δέκα άνθρωποι λεπροί, οίτινες εστάθησαν μακρόθεν, 13 και αυτοί ύψωσαν φωνήν, λέγοντες· Ιησού, Επιστάτα, ελέησον ημάς. 14 Και ιδών είπε προς αυτούς· Υπάγετε και δείξατε […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον Κεφάλαιο ιβ’ [12]  //  Εδάφια 13-34 13 Είπε δε τις προς αυτόν εκ του όχλου· Διδάσκαλε, ειπέ προς τον αδελφόν μου να μοιρασθή μετ’ εμού την κληρονομίαν. 14 Ο δε είπε προς αυτόν· Άνθρωπε, τις με κατέστησε δικαστήν ή μεριστήν εφ’ υμάς; 15 Και είπε προς αυτούς· Προσέχετε και φυλάττεσθε από της πλεονεξίας· διότι […]

Δείτε περισσότερα

1 Κατ’ εκείνον δε τον καιρόν επεχείρησεν Ηρώδης ο βασιλεύς να κακοποιήση τινάς από της εκκλησίας. 2 Εφόνευσε δε διά μαχαίρας Ιάκωβον τον αδελφόν του Ιωάννου. 3 Και ιδών ότι ήτο αρεστόν εις τους Ιουδαίους, προσέθεσε να συλλάβη και τον Πέτρον· ήσαν δε αι ημέραι των αζύμων· 4 τον οποίον και πιάσας έβαλεν εις φυλακήν, παραδώσας αυτόν […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Μάρκον γ’ | 25.03.2020 | Χάλαρης Κώστας

Κατά Μάρκον Κεφάλαιο γ’ [3] 1 Και εισήλθε πάλιν εις την συναγωγήν· και ήτο εκεί άνθρωπος έχων εξηραμμένην την χείρα. 2 Και παρετήρουν αυτόν αν εν τω σαββάτω θέλη θεραπεύσει αυτόν, διά να κατηγορήσωσιν αυτόν. 3 Και λέγει προς τον άνθρωπον τον έχοντα εξηραμμένην την χείρα· Σηκώθητι εις το μέσον. 4 Και λέγει προς αυτούς· Είναι συγκεχωρημένον εν […]

Δείτε περισσότερα

ΙΩΒ Κεφάλαιο ια’ [11]  //  Εδάφια 13-20 13 Εάν συ ετοιμάσης την καρδίαν σου και εκτείνης τας χείρας σου προς αυτόν· 14 εάν την ανομίαν, την εν χερσί σου, απομακρύνης και δεν αφίνης να κατοικήση ασέβεια εν ταις σκηναίς σου· 15 τότε βεβαίως θέλεις υψώσει το πρόσωπόν σου ακηλίδωτον· μάλιστα θέλεις είσθαι σταθερός και δεν θέλεις φοβείσθαι. 16 Διότι […]

Δείτε περισσότερα

Ψαλμός ξγ’ [63] 1 <<Ψαλμός του Δαβίδ, ότε ευρίσκετο εν τη ερήμω Ιούδα.>> Θεέ, συ είσαι ο Θεός μου· από πρωΐας σε ζητώ· σε διψά η ψυχή μου, σε ποθεί η σαρξ μου, εν γη ερήμω, ξηρά και ανύδρω· 2 διά να βλέπω την δύναμίν σου και την δόξαν σου, καθώς σε είδον εν τω αγιαστηρίω. […]

Δείτε περισσότερα

Αριθμοί ια’ | 03.18.2020 | Λαϊτσας Αλέξανδρος

Αριθμοί Κεφάλαιο ια’ [11] 1 Και εγόγγυζεν ο λαός πονηρά εις τα ώτα του Κυρίου· και ο Κύριος ήκουσε και εξήφθη η οργή αυτού· και εξεκαύθη μεταξύ αυτών πυρ Κυρίου και κατέφαγε το άκρον του στρατοπέδου. 2 Και εβόησεν ο λαός προς τον Μωϋσήν· και ο Μωϋσής προσηυχήθη προς τον Κύριον και έπαυσε το πυρ. 3 Και […]

Δείτε περισσότερα

Πράξεις των Αποστόλων Κεφάλαιο κζ’ [27] // Εδάφια 21-29 21 Μετά δε πολυήμερον ασιτίαν σταθείς ο Παύλος εν τω μέσω αυτών, είπεν· Έπρεπεν, ω άνδρες, να μου υπακούσητε και να μη σηκωθήτε από της Κρήτης και ούτως ηθέλομεν αποφύγει την κακοπάθειαν ταύτην και την ζημίαν. 22 Αλλά και ήδη σας παραινώ να έχητε θάρρος· διότι εξ υμών […]

Δείτε περισσότερα