Αποκάλυψη Κεφάλαιο ε’ [5]  //  Εδάφια 1-5 1Και είδον εν τη δεξιά του καθημένου επί του θρόνου βιβλίον γεγραμμένον έσωθεν και όπισθεν, κατεσφραγισμένον με σφραγίδας επτά. 2Και είδον άγγελον ισχυρόν κηρύττοντα μετά φωνής μεγάλης· Τις είναι άξιος να ανοίξη το βιβλίον και να λύση τας σφραγίδας αυτού; 3Και ουδείς ηδύνατο εν τω ουρανώ, ουδέ επί […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο η’ [8]  //  Εδάφια 1-27 1Ότε δε κατέβη από του όρους, ηκολούθησαν αυτόν όχλοι πολλοί. 2Και ιδού, λεπρός ελθών προσεκύνει αυτόν, λέγων· Κύριε, εάν θέλης, δύνασαι να με καθαρίσης. 3Και εκτείνας την χείρα ο Ιησούς ήγγισεν αυτόν, λέγων· Θέλω, καθαρίσθητι. Και ευθύς εκαθαρίσθη η λέπρα αυτού. 4Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· […]

Δείτε περισσότερα

Αποκάλυψη Κεφάλαιο δ’ [4]  //  Εδάφια 7-11 7Και το ζώον το πρώτον ήτο όμοιον με λέοντα, και το δεύτερον ζώον όμοιον με μοσχάριον, και το τρίτον ζώον είχε το πρόσωπον ως άνθρωπος, και το τέταρτον ζώον ήτο όμοιον με αετόν πετώμενον. 8Και τα τέσσαρα ζώα είχον έκαστον χωριστά ανά εξ πτέρυγας κυκλόθεν και έσωθεν ήσαν […]

Δείτε περισσότερα

Πράξεις των Αποστόλων Κεφάλαιο η’ [8]  //  Εδάφια 5-25 5 Ο δε Φίλιππος, καταβάς εις την πόλιν της Σαμαρείας, εκήρυττεν εις αυτούς τον Χριστόν. 6 Και οι όχλοι προσείχον ομοθυμαδόν εις τα λεγόμενα υπό του Φιλίππου, ακούοντες και βλέποντες τα θαύματα, τα οποία έκαμνε. 7 Διότι εκ πολλών εχόντων πνεύματα ακάθαρτα εξήρχοντο αυτά φωνάζοντα μετά […]

Δείτε περισσότερα

Πράξεις των Αποστόλων Κεφάλαιο ι’ [10]  //  Εδάφια 1-8 1 Ήτο δε τις άνθρωπος εν Καισαρεία ονόματι Κορνήλιος, εκατόνταρχος εκ του τάγματος του λεγομένου Ιταλικού, 2 ευσεβής και φοβούμενος τον Θεόν μετά παντός του οίκου αυτού, όστις και έκαμνεν ελεημοσύνας εις τον λαόν πολλάς και εδέετο του Θεού διαπαντός· 3 ούτος είδε φανερά δι’ οράματος […]

Δείτε περισσότερα

Προς Εβραίους ιβ’ 1-10 | 18.06.2021 | Λαφαζάνης Κώστας

Προς Εβραίους Κεφάλαιο ιβ’ [12]  //  Εδάφια 1-10 1 Λοιπόν και ημείς, περικυκλωμένοι όντες υπό τοσούτου νέφους μαρτύρων, ας απορρίψωμεν παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσαν ημάς αμαρτίαν, και ας τρέχωμεν μεθ’ υπομονής τον προκείμενον εις ημάς αγώνα, 2 αποβλέποντες εις τον Ιησούν, τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεως, όστις υπέρ της χαράς της προκειμένης […]

Δείτε περισσότερα

Αποκάλυψη Κεφάλαιο δ’ [4]  //  Εδάφια 1-6 1Μετά ταύτα είδον, και ιδού, θύρα ανεωγμένη εν τω ουρανώ, και η φωνή η πρώτη, την οποίαν ήκουσα ως σάλπιγγος λαλούσης μετ’ εμού, έλεγεν· Ανάβα εδώ και θέλω σοι δείξει όσα πρέπει να γείνωσι μετά ταύτα. 2Και ευθύς ήλθον εις πνευματικήν έκστασιν· και ιδού, θρόνος έκειτο εν τω […]

Δείτε περισσότερα

Πράξεις των Αποστόλων Κεφάλαιο α’ [1]  //  Εδάφια 1-14 1Τον μεν πρώτον λόγον έκαμον, ω Θεόφιλε, περί πάντων όσα ήρχισεν ο Ιησούς να κάμνη και να διδάσκη, 2μέχρι της ημέρας καθ’ ην ανελήφθη, αφού διά Πνεύματος Αγίου έδωκεν εντολάς εις τους αποστόλους, τους οποίους εξέλεξεν· 3εις τους οποίους και εφανέρωσεν εαυτόν ζώντα μετά το πάθος […]

Δείτε περισσότερα