Κατά Ματθαίον ς’ 1-34 |29.06.2020 | Κώστας Χάλαρης

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο ς’ [6]  //  Εδάφια 1-34 1 Προσέχετε να μη κάμνητε την ελεημοσύνην σας έμπροσθεν των ανθρώπων διά να βλέπησθε υπ’ αυτών· ει δε μη, δεν έχετε μισθόν πλησίον του Πατρός σας του εν τοις ουρανοίς. 2 Όταν λοιπόν κάμνης ελεημοσύνην, μη σαλπίσης έμπροσθέν σου, καθώς κάμνουσιν οι υποκριταί εν ταις συναγωγαίς και […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο ιδ’ [14]  //  Εδάφια 15-25 15 Διότι θέλει είσθαι μέγας ενώπιον του Κυρίου, και οίνον και σίκερα δεν θέλει πίει, και θέλει πληρωθή Πνεύματος Αγίου έτι εκ κοιλίας της μητρός αυτού, 16 και πολλούς των υιών Ισραήλ θέλει επιστρέψει εις Κύριον τον Θεόν αυτών. 17 Και αυτός θέλει ελθεί προ προσώπου αυτού […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο ιθ’ [19]  //  Εδάφια 27-30 27 Τότε αποκριθείς ο Πέτρος, είπε προς αυτόν· Ιδού, ημείς αφήκαμεν πάντα και σοι ηκολουθήσαμεν· τι λοιπόν θέλει είσθαι εις ημάς; 28 Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς· Αληθώς σας λέγω ότι σεις οι ακολουθήσαντές μοι, εν τη παλιγγενεσία, όταν καθήση ο Υιός του ανθρώπου επί του […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Λουκάν κδ’ 1-12 |26.06.2020 | Τσουκανάς Τάκης

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο κδ’ [24]  //  Εδάφια 1-12 1 Την δε πρώτην ημέραν της εβδομάδος, ενώ ήτο όρθρος βαθύς, ήλθον εις το μνήμα φέρουσαι τα οποία ητοίμασαν αρώματα, και άλλαι τινές μετ’ αυτών. 2 Εύρον δε τον λίθον αποκεκυλισμένον από του μνημείου, 3 και εισελθούσαι δεν εύρον το σώμα του Κυρίου Ιησού. 4 Και ενώ […]

Δείτε περισσότερα

A’ Τιμοθέου Κεφάλαιο γ’ [3]  //  Εδάφια 1-7 1 Πιστός ο λόγος· Εάν τις ορέγηται επισκοπήν, καλόν έργον επιθυμεί. 2 Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να ήναι άμεμπτος, μιας γυναικός ανήρ, άγρυπνος, σώφρων, κόσμιος, φιλόξενος, διδακτικός, 3 ουχί μέθυσος, ουχί πλήκτης, ουχί αισχροκερδής, αλλ’ επιεικής, άμαχος, αφιλάργυρος, 4 κυβερνών καλώς τον εαυτού οίκον, έχων τα τέκνα […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Μάρκον Κεφάλαιο δ’ 35 – Κεφάλαιο ε’ 43 35 Και λέγει προς αυτούς εν εκείνη τη ημέρα, ότε έγεινεν εσπέρα· Ας διέλθωμεν εις το πέραν. 36 Και αφήσαντες τον όχλον, παραλαμβάνουσιν αυτόν ως ήτο εν τω πλοίω και άλλα δε πλοιάρια ήσαν μετ’ αυτού. 37 Και γίνεται μέγας ανεμοστρόβιλος και τα κύματα εισέβαλλον εις […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο Κεφάλαιο ε’ [5]  //  Εδάφια 1-11 1 Ενώ δε ο όχλος συνέθλιβεν αυτόν διά να ακούη τον λόγον του Θεού, αυτός ίστατο πλησίον της λίμνης Γεννησαρέτ, 2 και είδε δύο πλοία ιστάμενα παρά την λίμνην οι δε αλιείς αποβάντες απ’ αυτών εξέπλυναν τα δίκτυα. 3 Εμβάς δε εις εν των πλοίων, το […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο Κεφάλαιο ις’ [16]  //  Εδάφια 13-19 13 Ότε δε ήλθεν ο Ιησούς εις τα μέρη της Καισαρείας της Φιλίππου, ηρώτα τους μαθητάς αυτού, λέγων· Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου; 14 Οι δε είπον· Άλλοι μεν Ιωάννην τον Βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν και άλλοι Ιερεμίαν ή […]

Δείτε περισσότερα

Ψαλμός κδ’ | 19.06.2020 | Περάκης Δημήτρης

Ψαλμοί Κεφάλαιο κδ’ [24] 1 <<Ψαλμός του Δαβίδ.>> Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής· η οικουμένη και οι κατοικούντες εν αυτή. 2 Διότι αυτός εθεμελίωσεν αυτήν επί των θαλασσών, και εστερέωσεν αυτήν επί των ποταμών. 3 Τις θέλει αναβή εις το όρος του Κυρίου; και τις θέλει σταθή εν τω τόπω τω […]

Δείτε περισσότερα

Α’ Τιμοθέου Κεφάλαιο β’ [2]  //  Εδάφια 8-15 8 Θέλω λοιπόν να προσεύχωνται οι άνδρες εν παντί τόπω, υψόνοντες καθαράς χείρας χωρίς οργής και δισταγμού. 9 Ωσαύτως και αι γυναίκες με στολήν σεμνήν, με αιδώ και σωφροσύνην να στολίζωσιν εαυτάς, ουχί με πλέγματα ή χρυσόν ή μαργαρίτας ή ενδυμασίαν πολυτελή, 10 αλλά το οποίον πρέπει […]

Δείτε περισσότερα