Αποκάλυψη β’ 1-7| 30.07.2021 | Γκοτσόπουλος Νίκος

Αποκάλυψη Κεφάλαιο β’ [2]  //  Εδάφια 1-7 1Προς τον άγγελον της εκκλησίας της Εφέσου γράψον. Ταύτα λέγει ο κρατών τους επτά αστέρας εν τη δεξιά αυτού, ο περιπατών εν μέσω των επτά λυχνιών των χρυσών· 2Εξεύρω τα έργα σου και τον κόπον σου και την υπομονήν σου, και ότι δεν δύνασαι να υποφέρης τους κακούς, […]

Δείτε περισσότερα

Αποκάλυψη Κεφάλαιο η’ [8]  //  Εδάφια 1-6 1Και ότε ήνοιξε την σφραγίδα την εβδόμην, έγεινε σιωπή εν τω ουρανώ, έως ημίσειαν ώραν. 2Και είδον τους επτά αγγέλους, οίτινες ίσταντο ενώπιον του Θεού, και εδόθησαν εις αυτούς επτά σάλπιγγες. 3Και ήλθεν άλλος άγγελος και εστάθη έμπροσθεν του θυσιαστηρίου, κρατών θυμιατήριον χρυσούν, και εδόθησαν εις αυτόν θυμιάματα […]

Δείτε περισσότερα

Προς Ρωμαίους ιβ’ 1-21 | 26.07.2021 | Λαφαζάνης Κώστας

Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο ιβ’ [12]  //  Εδάφια 1-21 1Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, διά των οικτιρμών του Θεού, να παραστήσητε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ήτις είναι η λογική σας λατρεία, 2και μη συμμορφόνεσθε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφόνεσθε διά της ανακαινίσεως του νοός σας, ώστε να δοκιμάζητε τι είναι […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Μάρκον Κεφάλαιο γ’ [3]  //  Εδάφια 1-12 1Και εισήλθε πάλιν εις την συναγωγήν· και ήτο εκεί άνθρωπος έχων εξηραμμένην την χείρα. 2Και παρετήρουν αυτόν αν εν τω σαββάτω θέλη θεραπεύσει αυτόν, διά να κατηγορήσωσιν αυτόν. 3Και λέγει προς τον άνθρωπον τον έχοντα εξηραμμένην την χείρα· Σηκώθητι εις το μέσον. 4Και λέγει προς αυτούς· Είναι […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Ματθαίον κε’ 13-30 | 23.07.2021 | Κοροβέσης Ηλίας

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο κε’ [25]  //  Εδάφια 13-30 13Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε την ημέραν ουδέ την ώραν, καθ’ ην ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. 14Διότι θέλει ελθεί ως άνθρωπος, όστις αποδημών εκάλεσε τους δούλους αυτού και παρέδωκεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού, 15και εις άλλον μεν έδωκε πέντε τάλαντα, εις άλλον δε δύο, εις […]

Δείτε περισσότερα

Αποκάλυψη Κεφάλαιο ζ’ [07]  //  Εδάφια 1-17 1Και μετά ταύτα είδον τέσσαρας αγγέλους ισταμένους επί τας τέσσαρας γωνίας της γης, κρατούντας τους τέσσαρας ανέμους της γης, διά να μη πνέη άνεμος επί της γης μήτε επί της θαλάσσης μήτε επί παν δένδρον. 2Και είδον άλλον άγγελον ότι ανέβη από ανατολής ηλίου, έχων σφραγίδα του Θεού […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο ε’ [5]  //  Εδάφια 1-16 1Ιδών δε τους όχλους, ανέβη εις το όρος και αφού εκάθησε, προσήλθον προς αυτόν οι μαθηταί αυτού, 2και ανοίξας το στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς, λέγων. 3Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, διότι αυτών είναι η βασιλεία των ουρανών. 4Μακάριοι οι πενθούντες, διότι αυτοί θέλουσι παρηγορηθή. 5Μακάριοι οι πραείς, […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο ις’ [16]  //  Εδάφια 1-12 1Και προσελθόντες οι Φαρισαίοι και οι Σαδδουκαίοι, πειράζοντες αυτόν εζήτησαν να δείξη εις αυτούς σημείον εκ του ουρανού. 2Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς· Όταν γείνη εσπέρα, λέγετε· Καλωσύνη· διότι κοκκινίζει ο ουρανός· 3και το πρωΐ· Σήμερον χειμών· διότι κοκκινίζει σκυθρωπάζων ο ουρανός. Υποκριταί, το μεν πρόσωπον […]

Δείτε περισσότερα

Ιερεμίας  Κεφάλαιο ιζ’ [17]  //  Εδάφια 5-18 5Ούτω λέγει Κύριος· Επικατάρατος ο άνθρωπος, όστις ελπίζει επί άνθρωπον και κάμνει σάρκα βραχίονα αυτού και του οποίου η καρδία απομακρύνεται από του Κυρίου. 6Διότι θέλει είσθαι ως η αγριομυρίκη εν ερήμω, και δεν θέλει ιδεί όταν έλθη το αγαθόν· αλλά θέλει κατοικεί τόπους ξηρούς εν ερήμω, γην […]

Δείτε περισσότερα

Αποκάλυψη Κεφάλαιο ς’ [6]  //  Εδάφια 9-11 9Και ότε ήνοιξε την πέμπτην σφραγίδα, είδον υποκάτω του θυσιαστηρίου τας ψυχάς των εσφαγμένων διά τον λόγον του Θεού και διά την μαρτυρίαν, την οποίαν είχον. 10Και έκραξαν μετά φωνής μεγάλης, λέγοντες· Έως πότε, ω Δέσποτα άγιε και αληθινέ, δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από των […]

Δείτε περισσότερα