Α’ Τιμοθέου Κεφάλαιο ε’ [5]  //  Εδάφια 17-25 17Οι καλώς προϊστάμενοι πρεσβύτεροι ας αξιόνωνται διπλής τιμής, μάλιστα όσοι κοπιάζουσιν εις λόγον και διδασκαλίαν· 18διότι λέγει η γραφή· Δεν θέλεις εμφράξει το στόμα βοός αλωνίζοντος· και, Άξιος είναι ο εργάτης του μισθού αυτού. 19Κατηγορίαν εναντίον πρεσβυτέρου μη παραδέχου, εκτός διά στόματος δύο ή τριών μαρτύρων. 20Τους […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο ιγ’ [13]  //  Εδάφια 1-9 1Κατ’ εκείνον δε τον καιρόν ήλθον τινές, απαγγέλλοντες προς αυτόν περί των Γαλιλαίων, των οποίων το αίμα ο Πιλάτος έμιξε με τας θυσίας αυτών. 2Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτούς· Νομίζετε ότι οι Γαλιλαίοι ούτοι ήσαν αμαρτωλοί υπέρ πάντας τους Γαλιλαίους, διότι έπαθον τοιαύτα; 3Ουχί, σας […]

Δείτε περισσότερα

Ησαϊας Κεφάλαιο μ’ [40]  //  Εδάφια 1-2 Παρηγορείτε, παρηγορείτε τον λαόν μου, λέγει ο Θεός σας. 2Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ, και φωνήσατε προς αυτήν, ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη, ότι η ανομία αυτής συνεχωρήθη· διότι έλαβεν εκ της χειρός Κυρίου διπλάσιον διά πάσας τας αμαρτίας αυτής. Κατά Λουκάν Κεφάλαιο ζ’ [7]  //  […]

Δείτε περισσότερα

Ησαϊας Κεφάλαιο να [51]  //  Εδάφια 1-8 1Ακούσατέ μου, σεις οι ακολουθούντες την δικαιοσύνην, οι ζητούντες τον Κύριον· εμβλέψατε εις τον βράχον, εκ του οποίου ελατομήθητε, και εις το στόμιον του λάκκου, εκ του οποίου ανωρύχθητε. 2Εμβλέψατε εις τον Αβραάμ τον πατέρα σας και εις την Σάρραν, ήτις σας εγέννησε· διότι εκάλεσα αυτόν όντα ένα […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Λουκάν ιβ’ 8-40 | 24.07.2020 | Κοροβέσης Κώστας

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο ιβ’ [12]  //  Εδάφια 8-40 8Σας λέγω δέ· Πας όστις με ομολογήση έμπροσθεν των ανθρώπων, και ο Υιός του ανθρώπου θέλει ομολογήσει αυτόν έμπροσθεν των αγγέλων του Θεού· 9όστις δε με αρνηθή ενώπιον των ανθρώπων, και ο Υιός του ανθρώπου θέλει αρνηθή αυτόν ενώπιον των αγγέλων του Θεού. 10Και πας όστις θέλει […]

Δείτε περισσότερα

A’ Τιμοθέου Κεφάλαιο ε’ [5]  //  Εδάφια 1-16 1Πρεσβύτερον μη επιπλήξης, αλλά πρότρεπε ως πατέρα, τους νεωτέρους ως αδελφούς, 2τας πρεσβυτέρας ως μητέρας, τας νεωτέρας ως αδελφάς μετά πάσης καθαρότητος. 3Τας χήρας τίμα τας αληθώς χήρας. 4Εάν δε τις χήρα έχη τέκνα ή έκγονα, ας μανθάνωσι πρώτον να καθιστώσιν ευσεβή τον ίδιον αυτών οίκον και […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο ιγ’ [13]  //  Εδάφια 1-17 1Προ δε της εορτής του πάσχα εξεύρων ο Ιησούς ότι ήλθεν η ώρα αυτού διά να μεταβή εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ιδικούς του τους εν τω κόσμω, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. 2Και αφού έγεινε δείπνος, ο δε διάβολος είχεν ήδη βάλει εις […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο ι’ [10]  //  Εδάφια 25-37 25Και ιδού, νομικός τις εσηκώθη πειράζων αυτόν και λέγων· Διδάσκαλε, τι πράξας θέλω κληρονομήσει ζωήν αιώνιον; 26Ο δε είπε προς αυτόν· Εν τω νόμω τι είναι γεγραμμένον; πως αναγινώσκεις; 27Ο δε αποκριθείς είπε· Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης […]

Δείτε περισσότερα

Ψαλμοί Κεφάλαιο ρκα’ [121]  //  Εδάφια 1-8 1 Υψόνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη· πόθεν θέλει ελθεί η βοήθειά μου; 2Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος τον ουρανόν και την γην. 3Δεν θέλει αφήσει να κλονισθή ο πους σου· ουδέ θέλει νυστάξει ο φυλάττων σε. 4Ιδού, δεν θέλει νυστάξει ουδέ θέλει […]

Δείτε περισσότερα