Β’ Τιμοθέου Κεφάλαιο δ’ [4]  //  Εδάφια 1-5 1Διαμαρτύρομαι λοιπόν εγώ ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, όστις μέλλει να κρίνη ζώντας και νεκρούς εν τη επιφανεία αυτού και τη βασιλεία αυτού, 2κήρυξον τον λόγον, επίμενε εγκαίρως ακαίρως, έλεγξον, επίπληξον, πρότρεψον, μετά πάσης μακροθυμίας και διδαχής. 3Διότι θέλει ελθεί καιρός ότε δεν θέλουσιν […]

Δείτε περισσότερα

Β’ Τιμοθέου Κεφάλαιο γ’ [3]  //  Εδάφια 10-17 10Συ όμως παρηκολούθησας την διδασκαλίαν μου, την διαγωγήν, την πρόθεσιν, την πίστιν, την μακροθυμίαν, την αγάπην, την υπομονήν, 11τους διωγμούς, τα παθήματα, οποία μοι συνέβησαν εν Αντιοχεία, εν Ικονίω, εν Λύστροις· οποίους διωγμούς υπέφερα, και εκ πάντων με ηλευθέρωσεν ο Κύριος. 12Και πάντες δε οι θέλοντες να […]

Δείτε περισσότερα

Β’ Τιμοθέου Κεφάλαιο γ’ [3]  //  Εδάφια 1-9 1Γίνωσκε δε τούτο, ότι εν ταις εσχάταις ημέραις θέλουσιν ελθεί καιροί κακοί· 2διότι θέλουσιν είσθαι οι άνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς εις τους γονείς, αχάριστοι, ανόσιοι, 3άσπλαγχνοι, αδιάλλακτοι, συκοφάνται, ακρατείς, ανήμεροι, αφιλάγαθοι, 4προδόται, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μάλλον παρά φιλόθεοι, 5έχοντες μεν μορφήν ευσεβείας, ηρνημένοι δε […]

Δείτε περισσότερα

Β’ Τιμοθέου Κεφάλαιο β’ [2]  //  Εδάφια 19-26 19Το στερεόν όμως θεμέλιον του Θεού μένει, έχον την σφραγίδα ταύτην· Γνωρίζει ο Κύριος τους όντας αυτού, καί· Ας απομακρυνθή από της αδικίας πας όστις ονομάζει το όνομα του Κυρίου. 20Εν μεγάλη δε οικία δεν είναι μόνον σκεύη χρυσά και αργυρά, αλλά και ξύλινα και οστράκινα, και […]

Δείτε περισσότερα

Β’ Τιμοθέου Κεφάλαιο β’ [2]  //  Εδάφια 11-19 11Πιστός ο λόγος· διότι εάν συναπεθάνομεν, θέλομεν και συζήσει· 12εάν υπομένωμεν, θέλομεν και συμβασιλεύσει· εάν αρνώμεθα αυτόν, και εκείνος θέλει αρνηθή ημάς·  13εάν απιστώμεν, εκείνος μένει πιστός· να αρνηθή εαυτόν δεν δύναται. 14Ταύτα υπενθύμιζε, διαμαρτυρόμενος ενώπιον του Κυρίου να μη λογομαχώσι, το οποίον δεν είναι εις ουδέν […]

Δείτε περισσότερα

Β’ Τιμοθέου β’ 3-10 | 30.09.2020 | Κατσιγιάννης Χρήστος

Β’ Τιμοθέου Κεφάλαιο β’ [2]  //  Εδάφια 3-10 3Συ λοιπόν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. 4Ουδείς στρατευόμενος εμπλέκεται εις τας βιωτικάς υποθέσεις, διά να αρέση εις τον στρατολογήσαντα. 5Εάν δε και αγωνίζηταί τις, δεν στεφανούται, εάν νομίμως δεν αγωνισθή. 6Ο κοπιάζων γεωργός πρέπει πρώτος να μεταλαμβάνη από των καρπών. 7Εννόει εκείνα τα οποία λέγω· […]

Δείτε περισσότερα

Β’ Τιμοθέου Κεφάλαιο α [1]  //  Εδάφια 13 – Κεφάλαιο β’ [4]  //  Εδάφια 2 13Κράτει το υπόδειγμα των υγιαινόντων λόγων, τους οποίους ήκουσας παρ’ εμού, μετά πίστεως και αγάπης της εν Χριστώ Ιησού. 14Την καλήν παρακαταθήκην φύλαξον διά του Πνεύματος του Αγίου του ενοικούντος εν ημίν. 15Εξεύρεις τούτο, ότι με απεστράφησαν πάντες οι εν […]

Δείτε περισσότερα

Β’ Τιμοθέου α’ 6-12 | 16.09.2020 | Κατσιγιάννης Χρήστος

Β’ Τιμοθέου Κεφάλαιο α’ [1]  //  Εδάφια 6-12 6Διά την οποίαν αιτίαν σε υπενθυμίζω να αναζωπυρής το χάρισμα του Θεού, το οποίον είναι εν σοι διά της επιθέσεως των χειρών μου·  7διότι δεν έδωκεν εις ημάς ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σωφρονισμού. 8Μη αισχυνθής λοιπόν την μαρτυρίαν του Κυρίου ημών μηδέ […]

Δείτε περισσότερα

Β’ Τιμοθέου α’ 3-6 | 09.09.2020 | Κατσιγιάννης Χρήστος

Β’ Τιμοθέου Κεφάλαιο α’ [1]  //  Εδάφια 3-6 3Ευχαριστώ τον Θεόν, τον οποίον λατρεύω από προγόνων μετά καθαράς συνειδήσεως, ότι αδιαλείπτως σε ενθυμούμαι εν ταις δεήσεσί μου νύκτα και ημέραν, 4επιποθών να σε ίδω, ενθυμούμενος τα δάκρυά σου, διά να εμπλησθώ χαράς, 5ανακαλών εις την μνήμην μου την εν σοι ανυπόκριτον πίστιν, ήτις πρώτον κατώκησεν […]

Δείτε περισσότερα

Β’ Τιμοθέου α’ 1-2 | 02.09.2020 | Κατσιγιάννης Χρήστος

Β’ Τιμοθέου Κεφάλαιο α’ [1]  //  Εδάφια 1-2 1Παύλος, απόστολος Ιησού Χριστού διά θελήματος Θεού κατά την επαγγελίαν της ζωής της εν Χριστώ Ιησού, 2προς Τιμόθεον το αγαπητόν τέκνον· είη χάρις, έλεος, ειρήνη από Θεού Πατρός και Χριστού Ιησού του Κυρίου ημών.

Δείτε περισσότερα