Α’ Τιμοθέου Κεφάλαιο ς’ [6]  //  Εδάφια 13-21 13Σε παραγγέλλω ενώπιον του Θεού του ζωοποιούντος τα πάντα και του Ιησού Χριστού του μαρτυρήσαντος ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου την καλήν ομολογίαν, 14να φυλάξης την εντολήν αμόλυντον, άμεμπτον, μέχρι της επιφανείας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, 15την οποίαν εν τοις ώρισμένοις καιροίς θέλει δείξει ο μακάριος και […]

Δείτε περισσότερα

Α’ Τιμοθέου Κεφάλαιο ς’ [6]  //  Εδάφια 6-12 6Μέγας δε πλουτισμός είναι η ευσέβεια μετά αυταρκείας. 7Διότι δεν εφέραμεν ουδέν εις τον κόσμον, φανερόν ότι ουδέ δυνάμεθα να εκφέρωμέν τι· 8έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, ας αρκώμεθα εις ταύτα. 9Όσοι δε θέλουσι να πλουτώσι πίπτουσιν εις πειρασμόν και παγίδα και εις επιθυμίας πολλάς ανοήτους και […]

Δείτε περισσότερα

Α’ Τιμοθέου ς’ 1-5 Κεφάλαιο ς’ [6]  //  Εδάφια 1-5 1Όσοι είναι υπό ζυγόν δουλείας, ας νομίζωσι τους κυρίους αυτών αξίους πάσης τιμής, διά να μη βλασφημήται το όνομα του Θεού και η διδασκαλία. 2Οι δε έχοντες πιστούς κυρίους ας μη καταφρονώσιν αυτούς, διότι είναι αδελφοί, αλλά προθυμότερον ας δουλεύωσι, διότι είναι πιστοί και αγαπητοί […]

Δείτε περισσότερα

Α’ Τιμοθέου Κεφάλαιο ε’ [5]  //  Εδάφια 17-25 17Οι καλώς προϊστάμενοι πρεσβύτεροι ας αξιόνωνται διπλής τιμής, μάλιστα όσοι κοπιάζουσιν εις λόγον και διδασκαλίαν· 18διότι λέγει η γραφή· Δεν θέλεις εμφράξει το στόμα βοός αλωνίζοντος· και, Άξιος είναι ο εργάτης του μισθού αυτού. 19Κατηγορίαν εναντίον πρεσβυτέρου μη παραδέχου, εκτός διά στόματος δύο ή τριών μαρτύρων. 20Τους […]

Δείτε περισσότερα

A’ Τιμοθέου Κεφάλαιο ε’ [5]  //  Εδάφια 1-16 1Πρεσβύτερον μη επιπλήξης, αλλά πρότρεπε ως πατέρα, τους νεωτέρους ως αδελφούς, 2τας πρεσβυτέρας ως μητέρας, τας νεωτέρας ως αδελφάς μετά πάσης καθαρότητος. 3Τας χήρας τίμα τας αληθώς χήρας. 4Εάν δε τις χήρα έχη τέκνα ή έκγονα, ας μανθάνωσι πρώτον να καθιστώσιν ευσεβή τον ίδιον αυτών οίκον και […]

Δείτε περισσότερα

A’ Τιμοθέου Κεφάλαιο δ’ [4]  //  Εδάφια 6-16 6Ταύτα συμβουλεύων εις τους αδελφούς, θέλεις είσθαι καλός διάκονος του Ιησού Χριστού, εντρεφόμενος εν τοις λόγοις της πίστεως και της καλής διδασκαλίας, την οποίαν παρηκολούθησας. 7Τους δε βεβήλους και γραώδεις μύθους παραιτού και γύμναζε σεαυτόν εις την ευσέβειαν· 8διότι η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγον ωφέλιμος αλλ’ […]

Δείτε περισσότερα

A’ Τιμοθέου Κεφάλαιο δ’ [4]  //  Εδάφια 1-6 1 Το δε Πνεύμα ρητώς λέγει ότι εν υστέροις καιροίς θέλουσιν αποστατήσει τινές από της πίστεως, προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων, 2 διά της υποκρίσεως ψευδολόγων, εχόντων την εαυτών συνείδησιν κεκαυτηριασμένην, 3 εμποδιζόντων τον γάμον, προσταζόντων αποχήν βρωμάτων, τα οποία ο Θεός έκτισε διά […]

Δείτε περισσότερα

A’ Τιμοθέου Κεφάλαιο γ’ [3]  //  Εδάφια 8-16 8 Οι διάκονοι ωσαύτως πρέπει να ήναι σεμνοί, ουχί δίγλωσσοι, ουχί δεδομένοι εις οίνον πολύν, ουχί αισχροκερδείς, 9 έχοντες το μυστήριον της πίστεως μετά καθαράς συνειδήσεως. Α’ Τιμ 1:19 10 Και ούτοι δε ας δοκιμάζωνται πρώτον, έπειτα ας γίνωνται διάκονοι, εάν ήναι άμεμπτοι. 11 Αι γυναίκες ωσαύτως σεμναί, […]

Δείτε περισσότερα

A’ Τιμοθέου Κεφάλαιο γ’ [3]  //  Εδάφια 1-7 1 Πιστός ο λόγος· Εάν τις ορέγηται επισκοπήν, καλόν έργον επιθυμεί. 2 Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να ήναι άμεμπτος, μιας γυναικός ανήρ, άγρυπνος, σώφρων, κόσμιος, φιλόξενος, διδακτικός, 3 ουχί μέθυσος, ουχί πλήκτης, ουχί αισχροκερδής, αλλ’ επιεικής, άμαχος, αφιλάργυρος, 4 κυβερνών καλώς τον εαυτού οίκον, έχων τα τέκνα […]

Δείτε περισσότερα

Α’ Τιμοθέου Κεφάλαιο β’ [2]  //  Εδάφια 8-15 8 Θέλω λοιπόν να προσεύχωνται οι άνδρες εν παντί τόπω, υψόνοντες καθαράς χείρας χωρίς οργής και δισταγμού. 9 Ωσαύτως και αι γυναίκες με στολήν σεμνήν, με αιδώ και σωφροσύνην να στολίζωσιν εαυτάς, ουχί με πλέγματα ή χρυσόν ή μαργαρίτας ή ενδυμασίαν πολυτελή, 10 αλλά το οποίον πρέπει […]

Δείτε περισσότερα