Ψαλμός λδ’ 1-22 | 30.08.2021 | Χάλαρης Κώστας

Ψάλμοι Κεφάλαιο λδ’ [34]  //  Εδάφια 1-22 1<<Ψαλμός του Δαβίδ, ότε μετέβαλε τον τρόπον αυτού έμπροσθεν του Αβιμέλεχ· ούτος δε απέλυσεν αυτόν, και απήλθε.>> Θέλω ευλογεί τον Κύριον εν παντί καιρώ· η αίνεσις αυτού θέλει είσθαι διαπαντός εν τω στόματί μου. 2Εις τον Κύριον θέλει καυχάσθαι η ψυχή μου· οι ταπεινοί θέλουσιν ακούσει, και θέλουσι […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο ιζ’ [17]  //  Εδάφια 20-37 20Ερωτηθείς δε υπό των Φαρισαίων, πότε έρχεται η βασιλεία του Θεού, απεκρίθη προς αυτούς και είπε· Δεν έρχεται η βασιλεία του Θεού ούτως ώστε να παρατηρήται· 21ουδέ θέλουσιν ειπεί· Ιδού, εδώ είναι, ή Ιδού εκεί· διότι ιδού, η βασιλεία του Θεού είναι εντός υμών. 22Είπε δε προς […]

Δείτε περισσότερα

Πράξεις των Αποστόλων η΄ 1-40 | 23.08.2021 | Χάλαρης Κώστας

Πράξεις των Αποστόλων Κεφάλαιο η’ [8]  //  Εδάφια 1-40 1Ο δε Σαύλος ήτο σύμφωνος εις τον φόνον αυτού. Και έγεινεν εν εκείνη τη ημέρα διωγμός μέγας κατά της εκκλησίας της εν Ιεροσολύμοις και πάντες διεσπάρησαν εις τους τόπους της Ιουδαίας και Σαμαρείας, πλην των αποστόλων. 2Έφεραν δε τον Στέφανον εις τον τάφον άνδρες ευλαβείς και […]

Δείτε περισσότερα

Αποκάλυψη  Κεφάλαιο ια’ [11]  //  Εδάφια 3-12 3Και θέλω δώσει εις τους δύο μάρτυράς μου να προφητεύσωσι χιλίας διακοσίας εξήκοντα ημέρας, ενδεδυμένοι σάκκους. 4Ούτοι είναι αι δύο ελαίαι και αι δύο λυχνίαι, αι ιστάμεναι ενώπιον του Θεού της γης.  5Και εάν τις θέλη να βλάψη αυτούς, εξέρχεται πυρ εκ του στόματος αυτών και κατατρώγει τους […]

Δείτε περισσότερα

Ψαλμοί Κεφάλαιο ρλγ’ [133]  //  Εδάφια 1-3 1<<Ωιδή των Αναβαθμών, του Δαβίδ.>> Ιδού, τι καλόν και τι τερπνόν, να συγκατοικώσιν εν ομονοία αδελφοί. 2Είναι ως το πολύτιμον μύρον επί την κεφαλήν, το καταβαίνον επί τον πώγωνα, τον πώγωνα του Ααρών· το καταβαίνον επί το στόμιον του ενδύματος αυτού· 3ως η δρόσος του Αερμών, η καταβαίνουσα […]

Δείτε περισσότερα

Αποκάλυψη Κεφάλαιο ι’ [10]  //  Εδάφια 5-11 5Και ο άγγελος, τον οποίον είδον ιστάμενον επί της θαλάσσης και επί της γης, εσήκωσε την χείρα αυτού εις τον ουρανόν 6και ώμοσεν εις τον ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων, όστις έκτισε τον ουρανόν και τα εν αυτώ, και την γην και τα εν αυτή και την […]

Δείτε περισσότερα

Πέτρου Α’ Κεφάλαιο α’ [1]  //  Εδάφια 13-21 13Διά τούτο αναζωσθέντες τας οσφύας της διανοίας σας, εγκρατεύεσθε και έχετε τελείαν ελπίδα εις την χάριν την ερχομένην εις εσάς, όταν αποκαλυφθή ο Ιησούς Χριστός, 14ως τέκνα υπακοής μη συμμορφούμενοι με τας προτέρας επιθυμίας, τας οποίας είχετε εν αγνοία υμών, 15αλλά καθώς είναι άγιος εκείνος, όστις σας […]

Δείτε περισσότερα

Κατα Ιωάννη Κεφάλαιο γ’ [11]  //  Εδάφια 1-21 1Ήτο δε άνθρωπός τις εκ των Φαρισαίων, Νικόδημος ονομαζόμενος, άρχων των Ιουδαίων. 2Ούτος ήλθε προς τον Ιησούν διά νυκτός και είπε προς αυτόν· Ραββί, εξεύρομεν ότι από Θεού ήλθες διδάσκαλος· διότι ουδείς δύναται να κάμνη τα σημεία ταύτα, τα οποία συ κάμνεις, εάν δεν ήναι ο Θεός […]

Δείτε περισσότερα

Εκκλησιαστής Κεφάλαιο ια’ [11]  //  Εδάφια 9-10 9Ευφραίνου, νεανίσκε, εν τη νεότητί σου· και η καρδία σου ας σε χαροποιή εν ταις ημέραις της νεότητός σου· και περιπάτει κατά τας επιθυμίας της καρδίας σου και κατά την όρασιν των οφθαλμών σου· πλην έξευρε, ότι διά πάντα ταύτα ο Θεός θέλει σε φέρει εις κρίσιν. 10Και […]

Δείτε περισσότερα

Αποκάλυψη Κεφάλαιο θ’ [9]  //  Εδάφια 12-21 12Η ουαί η μία απήλθεν· ιδού, έρχονται έτι δύο ουαί μετά ταύτα. 13Και ο έκτος άγγελος εσάλπισε· και ήκουσα μίαν φωνήν εκ των τεσσάρων κεράτων του θυσιαστηρίου του χρυσού του ενώπιον του Θεού, 14λέγουσαν προς τον έκτον άγγελον, όστις είχε την σάλπιγγα· Λύσον τους τέσσαρας αγγέλους τους δεδεμένους […]

Δείτε περισσότερα