Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο ιη’ [18]  //  Εδάφια 15-35 15Εάν δε αμαρτήση εις σε ο αδελφός σου, ύπαγε και έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνου· εάν σου ακούση, εκέρδησας τον αδελφόν σου·  16εάν όμως δεν ακούση, παράλαβε μετά σου έτι ένα ή δύο, διά να βεβαιωθή πας λόγος επί στόματος δύο μαρτύρων ή τριών. 17Και […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο ιδ’ [14]  //  Εδάφια 1-21 1Ας μη ταράττηται η καρδία σας· πιστεύετε εις τον Θεόν, και εις εμέ πιστεύετε. 2Εν τη οικία του Πατρός μου είναι πολλά οικήματα· ει δε μη, ήθελον σας ειπεί· υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον· 3και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Ιωάννην δ’ 4-30 | 28.08.2020 | Καρπόζηλος Ηλίας

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο δ’ [4]  //  Εδάφια 4-30 4Έπρεπε δε να περάση διά της Σαμαρείας. 5Έρχεται λοιπόν εις πόλιν της Σαμαρείας λεγομένην Σιχάρ, πλησίον του αγρού, τον οποίον έδωκεν ο Ιακώβ εις τον Ιωσήφ τον υιόν αυτού. 6Ήτο δε εκεί πηγή του Ιακώβ. Ο Ιησούς λοιπόν κεκοπιακώς εκ της οδοιπορίας εκάθητο ούτως εις την πηγήν. […]

Δείτε περισσότερα

Α’ Τιμοθέου Κεφάλαιο ς’ [6]  //  Εδάφια 13-21 13Σε παραγγέλλω ενώπιον του Θεού του ζωοποιούντος τα πάντα και του Ιησού Χριστού του μαρτυρήσαντος ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου την καλήν ομολογίαν, 14να φυλάξης την εντολήν αμόλυντον, άμεμπτον, μέχρι της επιφανείας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, 15την οποίαν εν τοις ώρισμένοις καιροίς θέλει δείξει ο μακάριος και […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο θ’ [9]  //  Εδάφια 18-45 18Και ενώ αυτός προσηύχετο καταμόνας, ήσαν μετ’ αυτού οι μαθηταί, και ηρώτησεν αυτούς λέγων· Τίνα με λέγουσιν οι όχλοι ότι είμαι;  19οι δε αποκριθέντες είπον· Ιωάννην τον Βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν, άλλοι δε ότι ανέστη τις των αρχαίων προφητών. 20Είπε δε προς αυτούς· Σεις δε τίνα με […]

Δείτε περισσότερα

Ψαλμοί Κεφάλαιο ρλγ’ [133]  //  Εδάφια 1-3 1 Ιδού, τι καλόν και τι τερπνόν, να συγκατοικώσιν εν ομονοία αδελφοί. 2 Είναι ως το πολύτιμον μύρον επί την κεφαλήν, το καταβαίνον επί τον πώγωνα, τον πώγωνα του Ααρών· το καταβαίνον επί το στόμιον του ενδύματος αυτού· 3 ως η δρόσος του Αερμών, η καταβαίνουσα επί τα […]

Δείτε περισσότερα

Λευτικόν κδ’ 15-16 | 21.08.2020 | Χουλιάρας Πρόδρομος

Λευτικόν Κεφάλαιο κδ’ [24]  //  Εδάφια 15-16 15Και λάλησον προς τους υιούς Ισραήλ, λέγων, Όστις καταρασθή τον Θεόν αυτού, Θέλει βαστάσει την ανομίαν αυτού· 16και όστις βλασφημήση το όνομα του Κυρίου, εξάπαντος θέλει θανατωθή· με λίθους θέλει λιθοβολήσει αυτόν πάσα η συναγωγή· άντε ξένος, άντε αυτόχθων, όταν βλασφημήση το όνομα του Κυρίου, θέλει θανατωθή.

Δείτε περισσότερα

Α’ Τιμοθέου Κεφάλαιο ς’ [6]  //  Εδάφια 6-12 6Μέγας δε πλουτισμός είναι η ευσέβεια μετά αυταρκείας. 7Διότι δεν εφέραμεν ουδέν εις τον κόσμον, φανερόν ότι ουδέ δυνάμεθα να εκφέρωμέν τι· 8έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, ας αρκώμεθα εις ταύτα. 9Όσοι δε θέλουσι να πλουτώσι πίπτουσιν εις πειρασμόν και παγίδα και εις επιθυμίας πολλάς ανοήτους και […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο ιδ’ [14]  //  Εδάφια 13-33 13Και ακούσας ο Ιησούς ανεχώρησεν εκείθεν εν πλοίω εις έρημον τόπον κατ’ ιδίαν· και ακούσαντες οι όχλοι ηκολούθησαν αυτόν πεζοί από των πόλεων. 14Και ότε ο Ιησούς, είδε πολύν όχλον και εσπλαγχνίσθη δι’ αυτούς και εθεράπευσε τους αρρώστους αυτών.  15Ότε δε έγεινεν εσπέρα, προσήλθον προς αυτόν οι […]

Δείτε περισσότερα

Ψαλμοί Κεφάλαιο οα’ [71]  //  Εδάφια 1-24 1Επί σε, Κύριε, ήλπισα· ας μη καταισχυνθώ ποτέ.  2Διά την δικαιοσύνην σου λύτρωσόν με και ελευθέρωσόν με· Κλίνον προς εμέ το ωτίον σου και σώσον με. 3Γενού εις εμέ τόπος οχυρός, διά να καταφεύγω πάντοτε· συ διέταξας να με σώσης, διότι πέτρα μου και φρούριόν μου είσαι. 4Θεέ […]

Δείτε περισσότερα