Α’ Σαμουήλ ις’ 1-13 | 02.09.2022 | Λαΐτσας Αλέξανδρος

Α’ Σαμουήλ Κεφάλαιο ις’ [16]  //  Εδάφια 1-13 1Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Σαμουήλ, Ἕως πότε σὺ πενθεῖς διὰ τὸν Σαούλ, ἐπειδή ἐγὼ ἀπεδοκίμασα αὐτὸν ἀπὸ τοῦ νὰ βασιλεύῃ ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ; γέμισον τὸ κέρας σου ἔλαιον καὶ ὕπαγε· ἐγὼ σὲ ἀποστέλλω πρὸς τὸν Ἰεσσαὶ τὸν Βηθλεεμίτην· διότι προέβλεψα εἰς ἐμαυτὸν βασιλέα μεταξὺ τῶν υἱῶν […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο ιβ’ [12]  //  Εδάφια 22-37 22Τότε ἐφέρθη πρὸς αὐτὸν δαιμονιζόμενος τυφλὸς καὶ κωφός, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτόν, ὥστε ὁ τυφλὸς καὶ κωφὸς καὶ ἐλάλει καὶ ἔβλεπε.23Καὶ ἐξεπλήττοντο πάντες οἱ ὄχλοι καὶ ἔλεγον· Μήπως εἶναι οὗτος ὁ υἱὸς τοῦ Δαβίδ;24Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες εἶπον· Οὗτος δὲν ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια εἰμή διὰ τοῦ Βεελζεβούλ, τοῦ […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο η’ [8]  //  Εδάφια 1-17 1Ὅτε δὲ κατέβη ἀπὸ τοῦ ὄρους, ἠκολούθησαν αὐτὸν ὄχλοι πολλοί.2Καὶ ἰδού, λεπρὸς ἐλθὼν προσεκύνει αὐτόν, λέγων· Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαι νὰ μὲ καθαρίσῃς.3Καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ὁ Ἰησοῦς ἠγγισεν αὐτόν, λέγων· Θέλω, καθαρίσθητι. Καὶ εὐθὺς ἐκαθαρίσθη ἡ λέπρα αὐτοῦ.4Καὶ λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς· Πρόσεχε μή εἴπῃς […]

Δείτε περισσότερα

Μιχαίας ς’ 1-16 | 04.02.2022 | Λαΐτσας Αλέξανδρος

Μιχαίας Κεφάλαιο ς’ [6]  //  Εδάφια 1-16 1Ἀκούσατε τώρα ὅ, τι λέγει ὁ Κύριος· Σηκώθητι, διαδικάσθητι ἔμπροσθεν τῶν ὀρέων, καὶ ἄς ἀκούσωσιν οἱ βουνοὶ τὴν φωνήν σου. 2Ἀκούσατε, ὄρη, τὴν κρίσιν τοῦ Κυρίου, καὶ σεῖς, τὰ ἰσχυρὰ θεμέλια τῆς γῆς· διότι ὁ Κύριος ἔχει κρίσιν μετὰ τοῦ λαοῦ αὑτοῦ καὶ θέλει διαδικασθῆ μετὰ τοῦ Ἰσραήλ. […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Λουκάν δ’ 14-32 | 24.12.2021 | Λαΐτσας Αλέξανδρος

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο δ’ [4]  //  Εδάφια 14-32 14Καὶ ὁ Ἰησοῦς ὑπέστρεψεν ἐν τῇ δυνάμει τοῦ Πνεύματος εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ ἐξῆλθε φήμη περὶ αὐτοῦ καθ᾿ ὅλην τὴν περίχωρον.15Καὶ αὐτὸς ἐδίδασκεν ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, δοξαζόμενος ὑπὸ πάντων. 16Καὶ ἦλθεν εἰς τὴν Ναζαρέτ, ὅπου ἦτο ἀνατεθραμμένος, καὶ εἰσῆλθε κατὰ τὴν συνήθειαν αὑτοῦ εἰς τὴν συναγωγήν […]

Δείτε περισσότερα

Β’ Ιωάννου α’ 1-13 | 01.11.2021 | Λαΐτσας Αλέξανδρος

Β’ Ιωάννου Κεφάλαιο α’ [1]  //  Εδάφια 1-13 1Ὁ πρεσβύτερος πρὸς τὴν ἐκλεκτήν κυρίαν καὶ πρὸς τὰ τέκνα αὐτῆς, τοὺς ὁποίους ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ, καὶ οὐχὶ ἐγὼ μόνος, ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ γνωρίσαντες τὴν ἀλήθειαν,2διὰ τὴν ἀλήθειαν, ἥτις μένει ἐν ἡμῖν καὶ θέλει εἶσθαι μεθ᾿ ἡμῶν εἰς τὸν αἰῶνα· 3εἴη μεθ᾿ ὑμῶν χάρις, ἔλεος, […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Λουκάν ιδ’ 25-35 | 17.10.2021 | Λαΐτσας Αλέξανδρος

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο ιδ’ [14]  //  Εδάφια 25-35 25Ἤρχοντο δὲ μετ᾿ αὐτοῦ ὄχλοι πολλοί. Καὶ στραφεὶς εἶπε πρὸς αὐτούς·26Ἐὰν τις ἔρχηται πρὸς ἐμὲ καὶ δὲν μισῇ τὸν πατέρα αὑτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς ἀδελφάς, ἔτι δὲ καὶ τὴν ἑαυτοῦ ζωήν, δὲν δύναται νὰ ἦναι μαθητής […]

Δείτε περισσότερα

Δανιήλ ε’ 1-31 | 02.07.2021 | Λαΐτσας Αλέξανδρος

Δανιήλ  Κεφάλαιο ε’ [5]  //  Εδάφια 1-31 1Βαλτάσαρ ο βασιλεύς έκαμε συμπόσιον μέγα εις χιλίους εκ των μεγιστάνων αυτού και έπινεν οίνον ενώπιον των χιλίων. 2Και εν τη γεύσει του οίνου προσέταξεν ο Βαλτάσαρ να φέρωσι τα σκεύη τα χρυσά και τα αργυρά, τα οποία Ναβουχοδονόσορ ο πατήρ αυτού αφήρεσεν εκ του ναού του εν […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Μάρκον Κεφάλαιο ιβ’ [12]  //  Εδάφια 28-34 8Και προσελθών εις των γραμματέων, όστις ήκουσεν αυτούς συζητούντας, γνωρίζων ότι καλώς απεκρίθη προς αυτούς, ηρώτησεν αυτόν· Ποία εντολή είναι πρώτη πασών; 29Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν ότι πρώτη πασών των εντολών είναι· Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος· 30και θέλεις αγαπά Κύριον […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο ιζ’ [17]  //  Εδάφια 22-27 22Και ενώ διέτριβον εν τη Γαλιλαία, είπε προς αυτούς ο Ιησούς· Μέλλει ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθή εις χείρας ανθρώπων· 23και θέλουσι θανατώσει αυτόν, και την τρίτην ημέραν θέλει αναστηθή. Και ελυπήθησαν σφόδρα. 24Ότε δε ήλθον εις την Καπερναούμ, προσήλθον προς τον Πέτρον οι λαμβάνοντες τα […]

Δείτε περισσότερα