Παροιμίες ια’ 30-31 | 29.04.2022 | Γκοτσόπουλος Νίκος

Παροιμίες Κεφάλαιο ια’ [11]  //  Εδάφια 30-31 30Ὁ καρπὸς τοῦ δικαίου εἶναι δένδρον ζωῆς· καὶ ὅστις κερδίζει ψυχάς, εἶναι σοφός. 31Ἄν ὁ δίκαιος παιδεύηται ἐπὶ τῆς γῆς, πολλῷ μᾶλλον ὁ ἀσεβής καὶ ὁ ἁμαρτωλός.  

Δείτε περισσότερα

Ησαΐας μ’ 27-31 | 14.01.2022 | Γκοτσόπουλος Νίκος

Ησαΐας  Κεφάλαιο μ’ [40]  //  Εδάφια 27-31 27Διὰ τί λέγεις, Ἰακώβ, καὶ λαλεῖς, Ἰσραήλ, Ἡ ὁδὸς μου εἶναι κεκρυμμένη ἀπὸ τοῦ Κυρίου καὶ ἡ κρίσις μου παραμελεῖται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ μου;28Δὲν ἐγνώρισας; δὲν ἤκουσας, ὅτι ὁ αἰώνιος Θεός, ὁ Κύριος, ὁ Ποιητής τῶν ἄκρων τῆς γῆς, δὲν ἀτονεῖ καὶ δὲν ἀποκάμνει; δὲν ἐξιχνιάζεται ἡ φρόνησις […]

Δείτε περισσότερα

Αποκάλυψη β’ 1-7| 30.07.2021 | Γκοτσόπουλος Νίκος

Αποκάλυψη Κεφάλαιο β’ [2]  //  Εδάφια 1-7 1Προς τον άγγελον της εκκλησίας της Εφέσου γράψον. Ταύτα λέγει ο κρατών τους επτά αστέρας εν τη δεξιά αυτού, ο περιπατών εν μέσω των επτά λυχνιών των χρυσών· 2Εξεύρω τα έργα σου και τον κόπον σου και την υπομονήν σου, και ότι δεν δύνασαι να υποφέρης τους κακούς, […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο κβ’ [22]  //  Εδάφια 39-46 39Και εξελθών υπήγε κατά την συνήθειαν εις το όρος των Ελαιών· ηκολούθησαν δε αυτόν και οι μαθηταί αυτού. 40Αφού δε ήλθεν εις τον τόπον, είπε προς αυτούς· Προσεύχεσθε, διά να μη εισέλθητε εις πειρασμόν. 41Και αυτός εχωρίσθη απ’ αυτών ως λίθου βολήν, και γονατίσας προσηύχετο, 42λέγων· Πάτερ, […]

Δείτε περισσότερα

Βασιλέων Α’ ιη’ 42-44 | 05.2.2021 | Γκοτσόπουλος Νίκος

Βασιλέων Α’  Κεφάλαιο ιη’ [18]  //  Εδάφια 42-44 42Και ανέβη ο Αχαάβ διά να φάγη και να πίη. Ο δε Ηλίας ανέβη εις την κορυφήν του Καρμήλου και έκυψεν εις την γην και έβαλε το πρόσωπον αυτού αναμέσον των γονάτων αυτού, 43και είπε προς τον υπηρέτην αυτού, Ανάβα τώρα, βλέψον προς την θάλασσαν. Και ανέβη […]

Δείτε περισσότερα

Έχετε πίστη Θέου! | 30.10.2020 | Γκοτσόπουλος Νίκος

Κατά Μάρκον Κεφάλαιο ια’ [11]  //  Εδάφια 22-26 22Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς, λέγει πρὸς αὐτούς· Ἔχετε πίστιν Θεοῦ. 23Διότι ἀληθῶς σᾶς λέγω ὅτι ὅστις εἴπῃ πρὸς τὸ ὄρος τοῦτο, Σηκώθητε καὶ ῥίφθητι εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ δὲν διστάσῃ ἐν τῇ καρδίᾳ αὑτοῦ, ἀλλὰ πιστεύσῃ ὅτι ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα λέγει γίνονται, θέλει γείνει εἰς αὐτὸν ὅ, […]

Δείτε περισσότερα

Α’ Σαμουήλ Κεφάλαιο α’ [1]  //  Εδάφια 1-17 1Ήτο δε άνθρωπός τις εκ Ραμαθαΐμ-σοφίμ, εκ του όρους Εφραΐμ, και το όνομα αυτού Ελκανά, υιός του Ιεροάμ, υιού Ελιού, υιού Θοού, υιού Σούφ, Εφραθαίος. 2Και είχεν ούτος δύο γυναίκας· το όνομα της μιας Άννα, και το όνομα της δευτέρας Φενίννα· η μεν Φενίννα είχε τέκνα, η […]

Δείτε περισσότερα

Ρούθ α’ 1-22 | 03.06.2020 | Γκοτσόπουλος Νίκος

Ρούθ Κεφάλαιο α’ [1] // Εδάφια 1-22 1 Και εν ταις ημέραις καθ’ ας οι κριταί έκρινον, έγεινε πείνα εν τη γη. Και υπήγεν άνθρωπός τις από Βηθλεέμ Ιούδα να παροικήση εν γη Μωάβ, αυτός και η γυνή αυτού και οι δύο υιοί αυτού. 2 Το δε όνομα του ανθρώπου ήτο Ελιμέλεχ, και το όνομα […]

Δείτε περισσότερα