Παροιμίες δ΄ 1-13 | 24.09.2021 | Περάκης Δημήτρης

Παροιμίες 
Κεφάλαιο δ’ [4]  //  Εδάφια 1-13

1Ἀκούσατε, τέκνα, παιδείαν πατρός, καὶ προσέχετε νὰ μάθητε σύνεσιν.2Διότι δίδω εἰς ἐσᾶς καλήν διδασκαλίαν· μή ἐγκαταλίπητε τὸν νόμον μου.3Διότι καὶ ἐγὼ ἐστάθην υἱὸς τοῦ πατρὸς μου, ἀγαπητὸς καὶ μονογενής ἐνώπιον τῆς μητρὸς μου·
4καὶ μὲ ἐδίδασκε καὶ μοὶ ἔλεγεν, Ἄς κρατῇ ἡ καρδία σου τοὺς λόγους μου· φύλαττε τὰς ἐντολὰς μου καὶ θέλεις ζήσει.5Ἀπόκτησον σοφίαν, ἀπόκτησον σύνεσιν· μή λησμονήσῃς αὐτήν, μηδὲ ἐκκλίνῃς ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ στόματός μου·6μή ἐγκαταλίπῃς αὐτήν, καὶ θέλει σὲ περιφυλάττει· ἀγάπα αὐτήν, καὶ θέλει σὲ διατηρεῖ.7Ἡ σοφία εἶναι τὸ πρώτιστον· ἀπόκτησον σοφίαν· καὶ ὑπὲρ πᾶσαν ἀπόκτησίν σου ἀπόκτησον σύνεσιν.8Ἀνάλαβε αὐτήν καὶ θέλει σὲ ὑψώσει· θέλει σὲ δοξάσει, ὅταν ἐναγκαλισθῇς αὐτήν.9Θέλει ἐπιθέσει ἐπὶ τὴν κεφαλήν σου στέφανον χαρίτων· θέλει σοὶ δώσει διάδημα δόξης.
10Ἄκουε, υἱὲ μου, καὶ δέχθητι τοὺς λόγους μου· καὶ θέλουσι πληθυνθῆ τὰ ἔτη τῆς ζωῆς σου.11Σὲ διδάσκω τὴν ὁδὸν τῆς σοφίας· σὲ ἐμβιβάζω εἰς τρίβους εὐθείας.12Ὅταν περιπατῇς, τὰ βήματά σου δὲν θέλουσιν εἶσθαι ἐστενοχωρημένα· καὶ ὅταν τρέχῃς, δὲν θέλεις προσκόψει.13Δράξον τὴν παιδείαν, μή ἀφήσῃς αὐτήν· φύλαττε αὐτήν, διότι εἶναι ἡ ζωή σου.