Κατά Λουκάν κβ’ 21-30 & 39-46 [Συνάθροιση 2η] | 7.02.2021 | Λαΐτσας Αλέξανδρος

Κατά Λουκάν 
Κεφάλαιο κβ’ [22]  //  Εδάφια 21-30  & 39-46

21Πλην ιδού, η χειρ εκείνου όστις με παραδίδει, είναι μετ’ εμού επί της τραπέζης.
22Και ο μεν Υιός του ανθρώπου υπάγει κατά το ώρισμένον· πλην ουαί εις τον άνθρωπον εκείνον, δι’ ου παραδίδεται.
23Και αυτοί ήρχισαν να συζητώσι προς αλλήλους το ποίος τάχα ήτο εξ αυτών, όστις έμελλε να κάμη τούτο.
24
Έγεινε δε και φιλονεικία μεταξύ αυτών, περί του τις εξ αυτών νομίζεται ότι είναι μεγαλήτερος.

25Ο δε είπε προς αυτούς· οι βασιλείς των εθνών κυριεύουσιν αυτά, και οι εξουσιάζοντες αυτά ονομάζονται ευεργέται.
26Σεις όμως ουχί ούτως, αλλ’ ο μεγαλήτερος μεταξύ σας ας γείνη ως ο μικρότερος, και ο προϊστάμενος ως ο υπηρετών.
27Διότι τις είναι μεγαλήτερος, ο καθήμενος εις την τράπεζαν ή ο υπηρετών; ουχί ο καθήμενος; αλλ’ εγώ είμαι εν μέσω υμών ως ο υπηρετών.
28Σεις δε είσθε οι διαμείναντες μετ’ εμού εν τοις πειρασμοίς μου·
29όθεν εγώ ετοιμάζω εις εσάς βασιλείαν, ως ο Πατήρ μου ητοίμασεν εις εμέ,
30διά να τρώγητε και να πίνητε επί της τραπέζης μου εν τη βασιλεία μου, και να καθήσητε επί θρόνων, κρίνοντες τας δώδεκα φυλάς του Ισραήλ.

 

39Και εξελθών υπήγε κατά την συνήθειαν εις το όρος των Ελαιών· ηκολούθησαν δε αυτόν και οι μαθηταί αυτού. 
40Αφού δε ήλθεν εις τον τόπον, είπε προς αυτούς· Προσεύχεσθε, διά να μη εισέλθητε εις πειρασμόν.
41Και αυτός εχωρίσθη απ’ αυτών ως λίθου βολήν, και γονατίσας προσηύχετο,
42λέγων· Πάτερ, εάν θέλης να απομακρύνης το ποτήριον τούτο απ’ εμού· πλην ουχί το θέλημά μου, αλλά το σον ας γείνη.
43Εφάνη δε εις αυτόν άγγελος απ’ ουρανού ενισχύων αυτόν.
44Και ελθών εις αγωνίαν, προσηύχετο θερμότερον, έγεινε δε ο ιδρώς αυτού ως θρόμβοι αίματος καταβαίνοντες εις την γην.
45Και σηκωθείς από της προσευχής, ήλθε προς τους μαθητάς αυτού και εύρεν αυτούς κοιμωμένους από της λύπης,
46και είπε προς αυτούς· Τι κοιμάσθε; σηκώθητε και προσεύχεσθε, διά να μη εισέλθητε εις πειρασμόν.