Ιερεμίας λβ’ 36-44 & λγ’ 1-9 | 05.11.2021 | Γρίβας Δανιήλ

Ιερεμίας
Κεφάλαιο λβ’ [32]  //  Εδάφια 36-44

36Καὶ τώρα διὰ ταῦτα οὕτω λέγει Κύριος, ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, περὶ τῆς πόλεως ταύτης, περὶ ἧς ὑμεῖς λέγετε, Θέλει παραδοθῆ εἰς τὴν χεῖρα τοῦ βασιλέως τῆς Βαβυλῶνος, διὰ μαχαίρας καὶ διὰ πείνης καὶ διὰ λοιμοῦ·37ἰδού, θέλω συνάξει αὐτοὺς ἐκ πάντων τῶν τόπων, ὅπου ἐδίωξα αὐτοὺς ἐν τῇ ὀργῇ μου καὶ ἐν τῷ θυμῷ μου καὶ ἐν τῇ μεγάλῃ ἀγανακτήσει μου· καὶ θέλω ἐπιστρέψει αὐτοὺς εἰς τὸν τόπον τοῦτον καὶ θέλω κατοικίσει αὐτοὺς ἐν ἀσφαλείᾳ·38καὶ θέλουσιν εἶσθαι λαὸς μου καὶ ἐγὼ θέλω εἶσθαι Θεὸς αὐτῶν· 39καὶ θέλω δώσει εἰς αὐτοὺς καρδίαν μίαν καὶ ὁδὸν μίαν, διὰ νὰ μὲ φοβῶνται πάσας τὰς ἡμέρας, διὰ τὸ καλὸν αὑτῶν καὶ τῶν τέκνων αὑτῶν μετ᾿ αὐτούς· 40καὶ θέλω κάμει διαθήκην αἰώνιον πρὸς αὐτούς, ὅτι δὲν θέλω ἀποστρέψει ἀπ᾿ ὀπίσω αὐτῶν, διὰ νὰ ἀγαθοποιῶ αὐτούς· καὶ θέλω δώσει τὸν φόβον μου εἰς τὰς καρδίας αὐτῶν, διὰ νὰ μή ἀποστατήσωσιν ἀπ᾿ ἐμοῦ·41καὶ θέλω εὐφραίνεσθαι ἐπ᾿ αὐτοὺς εἰς τὸ νὰ ἀγαθοποιῶ αὐτούς, καὶ θέλω φυτεύσει αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ ταύτῃ κατὰ ἀλήθειαν, ἐξ ὅλης μου τῆς καρδίας καὶ ἐξ ὅλης μου τῆς ψυχῆς.42Διότι οὕτω λέγει Κύριος· Καθὼς ἐπέφερα ἐπὶ τοῦτον τὸν λαὸν πάντα ταῦτα τὰ μεγάλα κακά, οὕτω θέλω ἐπιφέρει ἐπ᾿ αὐτοὺς πάντα τὰ ἀγαθά, τὰ ὁποῖα ἐγὼ ἐλάλησα περὶ αὐτῶν.43Καὶ θέλουσιν ἀποκτηθῆ ἀγροὶ ἐν τῇ γῇ ταύτῃ, περὶ τῆς ὁποίας σεῖς λέγετε, Εἶναι ἔρημος χωρὶς ἀνθρώπου ἤ κτήνους· παρεδόθη εἰς τὴν χεῖρα τῶν Χαλδαίων.44Θέλουσιν ἀγοράζει ἀγροὺς δι᾿ ἀργυρίου καὶ ὑπογράφει συμφωνητικὰ καὶ σφραγίζει καὶ θέλουσι παριστάνει μάρτυρας, ἐν τῇ γῇ Βενιαμὶν καὶ ἐν τοῖς πέριξ Ἱερουσαλήμ καὶ ἐν ταῖς πόλεσι τοῦ Ἰούδα καὶ ἐν ταῖς πόλεσι τῆς ὀρεινῆς καὶ ἐν ταῖς πόλεσι τῆς πεδινῆς καὶ ἐν ταῖς πόλεσι τοῦ νότου· διότι θέλω ἐπιστρέψει τὴν αἰχμαλωσίαν αὐτῶν, λέγει Κύριος.

Κεφάλαιο λγ’ [33]  //  Εδάφια 1-9

1Καὶ ἔγεινε λόγος Κυρίου πρὸς τὸν Ἱερεμίαν ἐκ δευτέρου, ἐνῷ αὐτὸς ἦτο ἔτι κεκλεισμένος ἐν τῇ αὐλῇ τῆς φυλακῆς, λέγων,2Οὕτω λέγει Κύριος ὁ κτίσας αὐτήν, Κύριος ὁ πλάσας αὐτήν διὰ νὰ στερεώσῃ αὐτήν· Κύριος τὸ ὄνομα αὐτοῦ·3Κράξον πρὸς ἐμὲ καὶ θέλω σοὶ ἀποκριθῆ καὶ σοὶ δείξει μεγάλα καὶ ἀπόκρυφα, τὰ ὁποῖα δὲν γνωρίζεις.
4Διότι οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ περὶ τῶν οἰκιῶν τῆς πόλεως ταύτης καὶ περὶ τῶν οἰκιῶν τῶν βασιλέων τοῦ Ἰούδα, αἵτινες θέλουσι καταστραφῆ ἀπὸ χαρακωμάτων καὶ ἀπὸ μαχαίρας,5τῶν ἐρχομένων διὰ νὰ πολεμήσωσι πρὸς τοὺς Χαλδαίους καὶ διὰ νὰ ἐμπλήσωσιν αὐτὰς μὲ τὰ πτώματα τῶν ἀνθρώπων, τοὺς ὁποίους ἐγὼ θέλω πατάξει ἐν τῇ ὀργῇ μου καὶ ἐν τῷ θυμῷ μου καὶ διὰ πάσας τὰς κακίας τῶν ὁποίων ἔκρυψα τὸ πρόσωπόν μου ἀπὸ τῆς πόλεως ταύτης·6ἰδού, ἐγὼ θέλω φέρει εἰς αὐτήν ὑγιείαν καὶ ἴασιν καὶ θέλω ἰατρεύσει αὐτούς, καὶ θέλω κάμει αὐτοὺς νὰ ἴδωσιν ἀφθονίαν εἰρήνης καὶ ἀληθείας.7Καὶ θέλω ἐπιστρέψει τὴν αἰχμαλωσίαν τοῦ Ἰούδα καὶ τὴν αἰχμαλωσίαν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ θέλω οἰκοδομήσει αὐτοὺς ὡς τὸ πρότερον·8καὶ θέλω καθαρίσει αὐτοὺς ἀπὸ πάσης τῆς ἀνομίας αὐτῶν, μὲ τὴν ὁποίαν ἡμάρτησαν εἰς ἐμέ· καὶ θέλω συγχωρήσει πάσας τὰς ἀνομίας αὐτῶν, μὲ τὰς ὁποίας ἡμάρτησαν εἰς ἐμὲ καὶ μὲ τὰς ὁποίας ἀπεστάτησαν ἀπ᾿ ἐμοῦ.9Καὶ ἡ πόλις αὕτη θέλει εἶσθαι εἰς ἐμὲ ὄνομα εὐφροσύνης, αἴνεσις καὶ δόξα ἔμπροσθεν πάντων τῶν ἐθνῶν τῆς γῆς, τὰ ὁποῖα θέλουσιν ἀκούσει πάντα τὰ ἀγαθά, τὰ ὁποῖα ἐγὼ κάμνω εἰς αὐτούς· καὶ θέλουσιν ἐκπλαγῆ καὶ τρομάξει διὰ πάντα τὰ ἀγαθὰ καὶ διὰ πᾶσαν τὴν εἰρήνην, τὴν ὁποίαν θέλω κάμει εἰς αὐτήν.