Επιστολή Ιακώβου γ’ 1-12 | 18.05.2022 | Κατσιγιάννης Χρήστος

Επιστολή Ιακώβου
Κεφάλαιο γ’ [3]  //  Εδάφια 1-12

Μή γίνεσθε πολλοὶ διδάσκαλοι, ἀδελφοὶ μου, ἐξεύροντες ὅτι μεγαλητέραν κατάκρισιν θέλομεν λάβει· 2διότι εἰς πολλὰ πταίομεν ἅπαντες. Ἐὰν τις δὲν πταίῃ εἰς λόγον, οὗτος εἶναι τέλειος ἀνήρ, δυνατὸς νὰ χαλιναγωγήσῃ καὶ ὅλον τὸ σῶμα. 3Ἰδού, τοὺς χαλινοὺς βάλλομεν εἰς τὰ στόματα τῶν ἵππων διὰ νὰ πείθωνται εἰς ἡμᾶς, καὶ μεταφέρομεν ὅλον τὸ σῶμα αὐτῶν.4Ἰδού, καὶ τὰ πλοῖα, ὄντα τόσον μεγάλα καὶ ὑπὸ σφοδρῶν ἀνέμων ἐλαυνόμενα, μεταφέρονται ὑπὸ ἐλαχίστου πηδαλίου, ὅπου ἄν θέλῃ ἡ ἐπιθυμία τοῦ κυβερνῶντος.
5Οὕτω καὶ ἡ γλῶσσα εἶναι μικρὸν μέλος, ὅμως μεγαλαυχεῖ. Ἰδού, ὀλίγον πῦρ πόσον μεγάλην ὕλην ἀνάπτει·6καὶ ἡ γλῶσσα πῦρ εἶναι, ὁ κόσμος τῆς ἀδικίας. Οὕτω μεταξὺ τῶν μελῶν ἡμῶν ἡ γλῶσσα εἶναι ἡ μολύνουσα ὅλον τὸ σῶμα καὶ φλογίζουσα τὸν τροχὸν τοῦ βίου καὶ φλογιζομένη ὑπὸ τῆς γεέννης.7Διότι πᾶν εἶδος θηρίων καὶ πτηνῶν, ἑρπετῶν καὶ θαλασσίων δαμάζεται καὶ ἐδαμάσθη ὑπὸ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως,8τὴν γλῶσσαν ὅμως οὐδεὶς τῶν ἀνθρώπων δύναται νὰ δαμάσῃ· εἶναι ἀκράτητον κακόν, μεστή θανατηφόρου φαρμάκου.9Δι᾿ αὐτῆς εὐλογοῦμεν τὸν Θεὸν καὶ Πατέρα, καὶ δι᾿ αὐτῆς καταρώμεθα τοὺς ἀνθρώπους τοὺς καθ᾿ ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντας·10ἐκ τοῦ αὐτοῦ στόματος ἐξέρχεται εὐλογία καὶ κατάρα. Δὲν πρέπει, ἀδελφοὶ μου, ταῦτα νὰ γίνωνται οὕτω.11Μήπως ἡ πηγή ἀπὸ τῆς αὐτῆς τρύπης ἀναβρύει τὸ γλυκὺ καὶ τὸ πικρόν;12μήπως εἶναι δυνατόν, ἀδελφοὶ μου, ἡ συκῆ νὰ κάμῃ ἐλαίας ἤ ἡ ἄμπελος σῦκα; οὕτως οὐδεμία πηγή εἶναι δυνατὸν νὰ κάμῃ ὕδωρ ἁλμυρὸν καὶ γλυκύ.

Μηνύματα μέσα από τον Λόγο του Θεού

xalaris kwstas

Β’ Βασιλέων Κεφάλαιο δ’ [4] // Εδάφια 1-37 Γυνή δὲ τις ἐκ τῶν γυναικῶν τῶν υἱῶν τῶν προφητῶν ἐβόα πρὸς τὸν Ἐλισσαιέ, λέγουσα, Ὁ δοῦλός σου ὁ ἀνήρ μου ἀπέθανε· καὶ σὺ ἐξεύρεις ὅτι ὁ δοῦλός σου ἐφοβεῖτο τὸν Κύριον· καὶ ὁ δανειστής ἦλθε νὰ λάβῃ τοὺς δύο υἱοὺς μου εἰς ἑαυτὸν διὰ δούλους. 2Καὶ […]

Continue reading

Χωρίς τίτλο 1

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο δ’ [4] // Εδάφια 14-32 14Καὶ ὁ Ἰησοῦς ὑπέστρεψεν ἐν τῇ δυνάμει τοῦ Πνεύματος εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ ἐξῆλθε φήμη περὶ αὐτοῦ καθ᾿ ὅλην τὴν περίχωρον.15Καὶ αὐτὸς ἐδίδασκεν ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, δοξαζόμενος ὑπὸ πάντων. 16Καὶ ἦλθεν εἰς τὴν Ναζαρέτ, ὅπου ἦτο ἀνατεθραμμένος, καὶ εἰσῆλθε κατὰ τὴν συνήθειαν αὑτοῦ εἰς τὴν συναγωγήν […]

Continue reading