Β’ Βασιλέων ς’ 24-33 & ζ’ 1-2 | 11.02.2022 | Λάζος Γιάννης

Β’ Βασιλέων
Κεφάλαιο ς’ [6]  //  Εδάφια 24-33

24Μετὰ δὲ ταῦτα ὁ Βὲν-ἀδὰδ βασιλεὺς τῆς Συρίας συνήθροισεν ἅπαν τὸ στράτευμα αὑτοῦ, καὶ ἀνέβη καὶ ἐπολιόρκησε τὴν Σαμάρειαν.25Ἔγεινε δὲ πεῖνα μεγάλη ἐν Σαμαρείᾳ· καὶ ἰδού, ἐπολιόρκουν αὐτήν, ἑωσοῦ κεφαλή ὄνου ἐπωλήθη δι᾿ ὀγδοήκοντα ἀργύρια καὶ τὸ τέταρτον ἑνὸς κάβου κόπρου περιστερῶν διὰ πέντε ἀργύρια.
26Καὶ ἐνῷ διέβαινεν ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ ἐπὶ τοῦ τείχους, γυνή τις ἐβόησε πρὸς αὐτόν, λέγουσα, Σῶσον, κύριέ μου βασιλεῦ.27Ὁ δὲ εἶπεν, Ἐὰν ὁ Κύριος δὲν σὲ σώσῃ, πόθεν θέλω σὲ σώσει ἐγώ; μή ἐκ τοῦ ἁλωνίου ἤ ἐκ τοῦ ληνοῦ;28Καὶ εἶπε πρὸς αὐτήν ὁ βασιλεύς, Τί ἔχεις; Ἡ δὲ εἶπε, Ἡ γυνή αὕτη μοὶ εἶπε, Δὸς τὸν υἱὸν σου, διὰ νὰ φάγωμεν αὐτὸν σήμερον, καὶ αὔριον θέλομεν φάγει τὸν υἱὸν μου·29καὶ ἐβράσαμεν τὸν υἱὸν μου καὶ ἐφάγομεν αὐτόν· εἶπον δὲ πρὸς αὐτήν τὴν ἀκόλουθον ἡμέραν, Δὸς τὸν υἱὸν σου, διὰ νὰ φάγωμεν αὐτόν· ἡ δὲ ἔκρυψε τὸν υἱὸν αὑτῆς.
30Καὶ ὡς ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς τοὺς λόγους τῆς γυναικός, διέρρηξε τὰ ἱμάτια αὑτοῦ· καὶ ἐνῷ διέβαινεν ἐπὶ τοῦ τείχους, ὁ λαὸς εἶδε, καὶ ἰδού, σάκκος ἔσωθεν ἐπὶ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ.31Καὶ εἶπεν, Οὕτω νὰ κάμῃ εἰς ἐμὲ ὁ Θεὸς καὶ οὕτω νὰ προσθέσῃ, ἐὰν ἡ κεφαλή τοῦ Ἐλισσαιὲ υἱοῦ τοῦ Σαφὰτ σταθῇ ἐπάνω αὐτοῦ σήμερον.
32Ὁ δὲ Ἐλισσαιὲ ἐκάθητο ἐν τῷ οἴκῳ αὑτοῦ, καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἐκάθηντο μετ᾿ αὐτοῦ· καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς ἄνδρα ἀπ᾿ ἔμπροσθεν αὑτοῦ· πρὶν δὲ ἔλθῃ πρὸς αὐτὸν ὁ μηνυτής, αὐτὸς εἶπε πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους, Δὲν βλέπετε ὅτι οὗτος ὁ υἱὸς τοῦ φονευτοῦ ἔστειλε νὰ ἀφαιρέσῃ τὴν κεφαλήν μου; βλέπετε, καθὼς ἔλθῃ ὁ μηνυτής, κλείσατε τὴν θύραν καὶ ἐμποδίσατε αὐτὸν πρὸς τὴν θύραν· ἡ φωνή τῶν ποδῶν τοῦ κυρίου αὐτοῦ δὲν εἶναι ἐξόπισθεν αὐτοῦ;
33Καὶ ἐνῷ ἔτι ἐλάλει μετ᾿ αὐτῶν, ἰδού, κατέβη πρὸς αὐτὸν ὁ μηνυτής· καὶ εἶπεν, Ἰδού, παρὰ Κυρίου εἶναι τὸ κακὸν τοῦτο· τί πλέον νὰ ἐλπίσω εἰς τὸν Κύριον;

Κεφάλαιο ζ’ [7]  //  Εδάφια 1-2

1Εἶπε δὲ ὁ Ἐλισσαιέ, Ἀκούσατε τὸν λόγον τοῦ Κυρίου· Οὕτω λέγει Κύριος· Αὔριον, περὶ τὴν ὥραν ταύτην, ἕν μέτρον σεμιδάλεως θέλει πωληθῆ δι᾿ ἕνα σίκλον καὶ δύο μέτρα κριθῆς δι᾿ ἕνα σίκλον, ἐν τῇ πύλῃ τῆς Σαμαρείας.2Καὶ ἀπεκρίθη πρὸς τὸν ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ ὁ ἄρχων, ἐπὶ τοῦ ὁποίου τὴν χεῖρα ἐστηρίζετο ὁ βασιλεύς, καὶ εἶπε, Καὶ ἐὰν ὁ Κύριος ἤθελε κάμει παράθυρα εἰς τὸν οὐρανόν, ἠδύνατο τὸ πρᾶγμα τοῦτο νὰ γείνῃ; Ὁ δὲ εἶπεν, Ἰδού, θέλεις ἰδεῖ μὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς σου, δὲν θέλεις ὅμως φάγει ἐξ αὐτοῦ.

 

Μηνύματα μέσα από τον Λόγο του Θεού

Untitled

Μιχαίας Κεφάλαιο ζ’ [7] // Εδάφια 1-20 1Οὐαὶ εἰς ἐμέ, διότι εἶμαι ὡς ἐπικαρπολογία θέρους, ὡς ἐπιφυλλὶς τρυγητοῦ· δὲν ὑπάρχει βότρυς διὰ νὰ φάγῃ τις· ἡ ψυχή μου ἐπεθύμησε τὰς ἀπαρχὰς τῶν καρπῶν.2Ὁ ὅσιος ἀπωλέσθη ἐκ τῆς γῆς καὶ ὁ εὐθὺς δὲν ὑπάρχει μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων· πάντες ἐνεδρεύουσι διὰ αἷμα· κυνηγοῦσιν ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὑτοῦ.3Εἰς […]

Continue reading

Χωρίς τίτλο

Προς Γαλάτας Κεφάλαιο β’ [2] // Εδάφια 1-21 1Ἔπειτα μετὰ δεκατέσσαρα ἔτη πάλιν ἀνέβην εἰς Ἱεροσόλυμα μετὰ τοῦ Βαρνάβα, συμπαραλαβὼν καὶ τὸν Τίτον·2ἀνέβην δὲ κατὰ ἀποκάλυψιν· καὶ παρέστησα πρὸς αὐτοὺς τὸ εὐαγγέλιον, τὸ ὁποῖον κηρύττω μεταξὺ τῶν ἐθνῶν, κατ᾿ ἰδίαν δὲ πρὸς τοὺς ἐπισημοτέρους, μήπως τρέχω ἤ ἔτρεξα εἰς μάτην.3Ἀλλ᾿ οὐδὲ ὁ Τίτος ὁ μετ᾿ […]

Continue reading

Αποκάλυψη Κεφάλαιο γ’ [3] // Εδάφια 14-22 14Καὶ πρὸς τὸν ἄγγελον τῆς ἐκκλησίας τῶν Λαοδικέων γράψον· Ταῦτα λέγει ὁ Ἀμήν, ὁ μάρτυς ὁ πιστὸς καὶ ἀληθινός, ἡ ἀρχή τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ.15Ἐξεύρω τὰ ἔργα σου, ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἶσαι οὔτε ζεστός· εἴθε νὰ ἦσο ψυχρὸς ἤ ζεστός·16οὕτως, ἐπειδή εἶσαι χλιαρὸς καὶ οὔτε ψυχρὸς οὔτε ζεστός, […]

Continue reading