Κατά Λουκάν Κεφάλαιο ιε’ [15]  //  Εδάφια 11-24 11Είπε δέ· Άνθρωπος τις είχε δύο υιούς. 12Και είπεν ο νεώτερος αυτών προς τον πατέρα· Πάτερ, δος μοι το ανήκον μέρος της περιουσίας. Και διεμοίρασεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. 13Και μετ’ ολίγας ημέρας συνάξας πάντα ο νεώτερος υιός, απεδήμησεν εις χώραν μακράν και εκεί διεσκόρπισε την […]

Δείτε περισσότερα

Ψαλμοί Κεφάλαιο οζ’ [77]  //  Εδάφια 1-20 1<<Εις τον πρώτον μουσικόν, διά Ιεδουθούν. Ψαλμός του Ασάφ.>> Η φωνή μου είναι προς τον Θεόν, και εβόησα· η φωνή μου είναι προς τον Θεόν, και έδωκεν εις εμέ ακρόασιν. 2Εν ημέρα θλίψεώς μου εξεζήτησα τον Κύριον· εξέτεινον την νύκτα τας χείρας μου και δεν έπαυον· η ψυχή […]

Δείτε περισσότερα

Α’ Πέτρου Κεφάλαιο ε’ [5]  //  Εδάφια 5-11 5Ομοίως οι νεώτεροι υποτάχθητε εις τους πρεσβυτέρους. Πάντες δε υποτασσόμενοι εις αλλήλους ενδύθητε την ταπεινοφροσύνην· διότι ο Θεός αντιτάσσεται εις τους υπερηφάνους, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάριν. 6Ταπεινώθητε λοιπόν υπό την κραταιάν χείρα του Θεού, διά να σας υψώση εν καιρώ,  7και πάσαν την μέριμναν υμών […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Μάρκον Κεφάλαιο ιβ’ [12]  //  Εδάφια 28-34 28Και προσελθών εις των γραμματέων, όστις ήκουσεν αυτούς συζητούντας, γνωρίζων ότι καλώς απεκρίθη προς αυτούς, ηρώτησεν αυτόν· Ποία εντολή είναι πρώτη πασών; 29Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν ότι πρώτη πασών των εντολών είναι· Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος· 30και θέλεις αγαπά Κύριον […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο ζ’ [7]  //  Εδάφια 37-50 37Και ιδού, γυνή τις εν τη πόλει, ήτις ήτο αμαρτωλή, μαθούσα ότι κάθηται εις την τράπεζαν εν τη οικία του Φαρισαίου, έφερεν αλάβαστρον μύρου 38και σταθείσα πλησίον των ποδών αυτού οπίσω κλαίουσα, ήρχισε να βρέχη τους πόδας αυτού με τα δάκρυα και εσπόγγιζε με τας τρίχας της […]

Δείτε περισσότερα

Προς Τίτον β’ 6-10| 10.2.2021 | Κατσιγιάννης Χρήστος

Προς Τίτον Κεφάλαιο β’ [2]  //  Εδάφια 6-10 6Τους νεωτέρους ωσαύτως νουθέτει να σωφρονώσι, 7δεικνύων κατά πάντα σεαυτόν τύπον των καλών έργων, φυλάττων εν τη διδασκαλία αδιαφθορίαν, σεμνότητα, 8λόγον υγιή και ακατάκριτον, διά να εντραπή ο εναντίος, μη έχων να λέγη διά σας μηδέν κακόν. 9Τους δούλους να υποτάσσωνται εις τους εαυτών δεσπότας, να ευαρεστώσιν […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο η’ [8]  //  Εδάφια 43-45 & 51-56 43Και γυνή τις έχουσα ρύσιν αίματος δώδεκα έτη, ήτις δαπανήσασα εις ιατρούς όλον τον βίον αυτής δεν ηδυνήθη να θεραπευθή υπ’ ουδενός, 44πλησιάσασα όπισθεν ήγγισε το άκρον του ιματίου αυτού, και παρευθύς εστάθη η ρύσις του αίματος αυτής. 45Και είπεν ο Ιησούς· Τις μου ήγγισε; […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Λουκάν  Κεφάλαιο κβ’ [22]  //  Εδάφια 21-30  & 39-46 21Πλην ιδού, η χειρ εκείνου όστις με παραδίδει, είναι μετ’ εμού επί της τραπέζης. 22Και ο μεν Υιός του ανθρώπου υπάγει κατά το ώρισμένον· πλην ουαί εις τον άνθρωπον εκείνον, δι’ ου παραδίδεται. 23Και αυτοί ήρχισαν να συζητώσι προς αλλήλους το ποίος τάχα ήτο εξ […]

Δείτε περισσότερα

Βασιλέων Α’ ιη’ 42-44 | 05.2.2021 | Γκοτσόπουλος Νίκος

Βασιλέων Α’  Κεφάλαιο ιη’ [18]  //  Εδάφια 42-44 42Και ανέβη ο Αχαάβ διά να φάγη και να πίη. Ο δε Ηλίας ανέβη εις την κορυφήν του Καρμήλου και έκυψεν εις την γην και έβαλε το πρόσωπον αυτού αναμέσον των γονάτων αυτού, 43και είπε προς τον υπηρέτην αυτού, Ανάβα τώρα, βλέψον προς την θάλασσαν. Και ανέβη […]

Δείτε περισσότερα

Προς Τίτον β’ 1-5 | 03.2.2021 | Κατσιγιάννης Χρήστος

Προς Τίτον Κεφάλαιο β’ [2]  //  Εδάφια 1-5 1Συ όμως λάλει όσα πρέπουσιν εις την υγιαίνουσαν διδασκαλίαν. 2Οι γέροντες να ήναι άγρυπνοι, σεμνοί, σώφρονες, υγιαίνοντες εν τη πίστει, τη αγάπη, τη υπομονή. 3Αι γραίαι ωσαύτως να έχωσι τρόπον ιεροπρεπή, μη κατάλαλοι, μη δεδουλωμέναι εις πολλήν οινοποσίαν, να ήναι διδάσκαλοι των καλών, 4διά να νουθετώσι τας […]

Δείτε περισσότερα