Μιχαίας Κεφάλαιο ς’ [6] // Εδάφια 1-8 1Ἀκούσατε τώρα ὅ, τι λέγει ὁ Κύριος· Σηκώθητι, διαδικάσθητι ἔμπροσθεν τῶν ὀρέων, καὶ ἄς ἀκούσωσιν οἱ βουνοὶ τὴν φωνήν σου. 2Ἀκούσατε, ὄρη, τὴν κρίσιν τοῦ Κυρίου, καὶ σεῖς, τὰ ἰσχυρὰ θεμέλια τῆς γῆς· διότι ὁ Κύριος ἔχει κρίσιν μετὰ τοῦ λαοῦ αὑτοῦ καὶ θέλει διαδικασθῆ μετὰ τοῦ Ἰσραήλ. […]

Δείτε περισσότερα

Μιχαίας ς’ 1-16 | 04.02.2022 | Λαΐτσας Αλέξανδρος

Μιχαίας Κεφάλαιο ς’ [6]  //  Εδάφια 1-16 1Ἀκούσατε τώρα ὅ, τι λέγει ὁ Κύριος· Σηκώθητι, διαδικάσθητι ἔμπροσθεν τῶν ὀρέων, καὶ ἄς ἀκούσωσιν οἱ βουνοὶ τὴν φωνήν σου. 2Ἀκούσατε, ὄρη, τὴν κρίσιν τοῦ Κυρίου, καὶ σεῖς, τὰ ἰσχυρὰ θεμέλια τῆς γῆς· διότι ὁ Κύριος ἔχει κρίσιν μετὰ τοῦ λαοῦ αὑτοῦ καὶ θέλει διαδικασθῆ μετὰ τοῦ Ἰσραήλ. […]

Δείτε περισσότερα

Μιχαίας ς’ 1-8 | 11.04.2021 | Κατσιγιάννης Χρήστος

Μιχαίας Κεφάλαιο ς’ [11]  //  Εδάφια 1-8 1Ακούσατε τώρα ο, τι λέγει ο Κύριος Σηκώθητι, διαδικάσθητι έμπροσθεν των ορέων, και ας ακούσωσιν οι βουνοί την φωνήν σου. 2Ακούσατε, όρη, την κρίσιν του Κυρίου, και σεις, τα ισχυρά θεμέλια της γης διότι ο Κύριος έχει κρίσιν μετά του λαού αυτού και θέλει διαδικασθή μετά του Ισραήλ. […]

Δείτε περισσότερα