Γένεσις Κεφάλαιο β’ [2]  //  Εδάφια 21-25 21Και επέβαλε Κύριος ο Θεός έκστασιν επί τον Αδάμ, και εκοιμήθη· και έλαβε μίαν εκ των πλευρών αυτού και έκλεισε με σάρκα τον τόπον αυτής. 22Και κατεσκεύασε Κύριος ο Θεός την πλευράν, την οποίαν έλαβεν από του Αδάμ, εις γυναίκα και έφερεν αυτήν προς τον Αδάμ. 23Και είπεν […]

Δείτε περισσότερα

Γένεσις Κεφάλαιο α’ [1]  //  Εδάφια 26-28 26Και είπεν ο θεός, Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ’ εικόνα ημών, καθ’ ομοίωσιν ημών· και ας εξουσιάζη επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των κτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού, έρποντος επί της γης. 27Και εποίησεν ο Θεός […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο β’ [2]  //  Εδάφια 1-11 1Και την τρίτην ημέραν έγεινε γάμος εν Κανά της Γαλιλαίας, και ήτο η μήτηρ του Ιησού εκεί. 2Προσεκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις τον γάμον. 3Και επειδή έλειψεν ο οίνος, λέγει η μήτηρ του Ιησού προς αυτόν· Οίνον δεν έχουσι. 4Λέγει προς αυτήν […]

Δείτε περισσότερα

Τελετή Γάμου | Στράτος Τζουνάκης & Σοφία Λογκάκη | 05.09.2020 |

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο β’ [2]  //  Εδάφια 1-11 1Και την τρίτην ημέραν έγεινε γάμος εν Κανά της Γαλιλαίας, και ήτο η μήτηρ του Ιησού εκεί. 2Προσεκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις τον γάμον. 3Και επειδή έλειψεν ο οίνος, λέγει η μήτηρ του Ιησού προς αυτόν· Οίνον δεν έχουσι. 4Λέγει προς αυτήν […]

Δείτε περισσότερα