Β’Ιωάννου Κεφάλαιο α’ [1] // Εδάφια 1-13 1Ὁ πρεσβύτερος πρὸς τὴν ἐκλεκτήν κυρίαν καὶ πρὸς τὰ τέκνα αὐτῆς, τοὺς ὁποίους ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ, καὶ οὐχὶ ἐγὼ μόνος, ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ γνωρίσαντες τὴν ἀλήθειαν,2διὰ τὴν ἀλήθειαν, ἥτις μένει ἐν ἡμῖν καὶ θέλει εἶσθαι μεθ᾿ ἡμῶν εἰς τὸν αἰῶνα· 3εἴη μεθ᾿ ὑμῶν χάρις, ἔλεος, εἰρήνη […]

Δείτε περισσότερα

Β’ Ιωάννου α’ 1-13 | 01.11.2021 | Λαΐτσας Αλέξανδρος

Β’ Ιωάννου Κεφάλαιο α’ [1]  //  Εδάφια 1-13 1Ὁ πρεσβύτερος πρὸς τὴν ἐκλεκτήν κυρίαν καὶ πρὸς τὰ τέκνα αὐτῆς, τοὺς ὁποίους ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ, καὶ οὐχὶ ἐγὼ μόνος, ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ γνωρίσαντες τὴν ἀλήθειαν,2διὰ τὴν ἀλήθειαν, ἥτις μένει ἐν ἡμῖν καὶ θέλει εἶσθαι μεθ᾿ ἡμῶν εἰς τὸν αἰῶνα· 3εἴη μεθ᾿ ὑμῶν χάρις, ἔλεος, […]

Δείτε περισσότερα