Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο Κεφάλαιο κ’ [20]  //  Εδάφια 19-31 19 Το εσπέρας λοιπόν της ημέρας εκείνης της πρώτης της εβδομάδος, ενώ αι θύραι ήσαν κεκλεισμέναι, όπου οι μαθηταί ήσαν συνηγμένοι διά τον φόβον των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και εστάθη εις το μέσον, και λέγει προς αυτούς· Ειρήνη υμίν. 20 Και τούτο ειπών έδειξεν εις […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο Κεφάλαιο ι’ [10]  //  Εδάφια 7-30 7 Είπε λοιπόν πάλιν προς αυτούς ο Ιησούς· Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. 8 Πάντες όσοι ήλθον προ εμού κλέπται είναι και λησταί· αλλά δεν ήκουσαν αυτούς τα πρόβατα. 9 Εγώ είμαι η θύρα· δι’ εμού εάν τις εισέλθη, θέλει σωθή και […]

Δείτε περισσότερα

Ψαλμος 91 (κόπα α’) 1 Ο κατοικών υπό την σκέπην του Υψίστου υπό την σκιάν του Παντοκράτορος θέλει διατρίβει. 2 Θέλω λέγει προς τον Κύριον, Συ είσαι καταφυγή μου και φρούριόν μου· Θεός μου· επ’ αυτόν θέλω ελπίζει. 3 Διότι αυτός θέλει σε λυτρόνει εκ της παγίδος των κυνηγών και εκ θανατηφόρου λοιμού. 4 Με τα πτερά […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο Κεφάλαιο κδ’ [24]  //  Εδάφια 1-12 1 Την δε πρώτην ημέραν της εβδομάδος, ενώ ήτο όρθρος βαθύς, ήλθον εις το μνήμα φέρουσαι τα οποία ητοίμασαν αρώματα, και άλλαι τινές μετ’ αυτών. 2 Εύρον δε τον λίθον αποκεκυλισμένον από του μνημείου, 3 και εισελθούσαι δεν εύρον το σώμα του Κυρίου Ιησού. 4 Και ενώ ήσαν εν […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο Κεφάλαιο κβ’ [22]  //  Εδάφια 14-30 14 και οτε εγενετο η ωρα ανεπεσεν και οι αποστολοι συν αυτω 15 και ειπεν προς αυτους επιθυμια επεθυμησα τουτο το πασχα φαγειν μεθ υμων προ του με παθειν 16 λεγω γαρ υμιν οτι ου μη φαγω αυτο εως οτου πληρωθη εν τη βασιλεια του θεου 17 και δεξαμενος […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο Κεφάλαιο ιγ’ [13]  //  Εδάφια 1-20 1 Προ δε της εορτής του πάσχα εξεύρων ο Ιησούς ότι ήλθεν η ώρα αυτού διά να μεταβή εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ιδικούς του τους εν τω κόσμω, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. 2 Και αφού έγεινε δείπνος, ο δε διάβολος είχεν […]

Δείτε περισσότερα

Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο Κεφάλαιο ιγ’ [13]  //  Εδάφια 1-20 1 Προ δε της εορτής του πάσχα εξεύρων ο Ιησούς ότι ήλθεν η ώρα αυτού διά να μεταβή εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ιδικούς του τους εν τω κόσμω, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. 2 Και αφού έγεινε δείπνος, ο δε διάβολος είχεν […]

Δείτε περισσότερα

Γένεσις γ’ 1-21 | Καρπόζηλος Ηλίας | 12.04.2020

Γένεση Κεφάλαιο γ’ [3]  //  Εδάφια 1-21 1 Ο δε όφις ήτο το φρονιμώτερον πάντων των ζώων του αγρού, τα οποία έκαμε Κύριος ο Θεός· και είπεν ο όφις προς την γυναίκα, Τω όντι είπεν ο Θεός, Μη φάγητε από παντός δένδρου του παραδείσου; 2 Και είπεν η γυνή προς τον όφιν, Από του καρπού των δένδρων […]

Δείτε περισσότερα